PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Organic Chemistry Laboratory I - AB110005
Anglický název: Organic Chemistry Laboratory I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Do termínů laboratoří se musí studenti přihlásit prostřednictvím SIS jako na termín zkoušky z Laboratoří OCH I
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Prerekvizity : {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (pro plnění laboratoře OCH I nebo předmětu OCH II a zápis laboratoře OCH II) "předmět OCH I ve všech mutacích"}, {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (splněna laboratoř anonorganické chemie) - plnění}
Záměnnost : N110002, N110002A, N110502, Z110002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Podmínkou vstupu do laboratoří je složení zkoušky z Organické chemie I, nebo složení zkoušky z Organické chemie A, a absolvování Laboratoří z anorganické chemie I. Cílem kurzu je naučit studenty základním operacím používaným v organické laboratoři. Studenti na sérii syntéz získávají potřebné pracovní návyky a zkušenosti při získávání a charakterizaci připravovaných sloučenin. Při hodnoceni studenta se klade důraz nejen na získané praktické dovednosti, ale i na znalosti jednoduchých výpočtů, které se týkají stechiometrie a ředění roztoků, a znalost chemických rovnic reakcí, které probíhají při prováděných operacích.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

bezpečně pracovat v organické laboratoři

zvládnout systém organické syntézy - plánování reakcí, stavbu reakčních aparatur, provedení reakcí, izolaci a charakterizaci produktů

samostatně zpracovat pracovní protokoly

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Literatura -

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, VŠCHT Praha, 2000, dotisk 2007, 8070803959

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní opory -

Laboratorní předpisy

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.

2. Laboratorní řád, protokoly, základní výpočty.

3. Základní vybavení organické laboratoře.

4. Stavba aparatur.

5. Krystalizace, filtrace a odsávání.

6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.

7. Zahřívání pod zpětným chladičem za míchání.

8. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.

9. Vícestupňové syntézy.

10. Operace za bezvodých podmínek.

11. Destilace za atmosferického tlaku.

12. Destilace za sníženého tlaku.

13. Stanovení bodu tání.

14. GLC chromatografie připravených látek.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Vstupní požadavky -

Pro vstup do Laboratoří z organické chemie I je podmínkou složená zkouška z Organické chemie I (předmět B110003), nebo složená zkouška z Organické chemie A (předmět B110001), a absolvování Laboratoří z anorganické chemie I (předmět B101004).

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I nebo Organická chemie A a Laboratoř z anorganické chemie I.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání preparátů, úspěšné absolvování testu.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
 
VŠCHT Praha