Chemical Informatics - AB143001
Anglický název: Chemical Informatics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : B143001, N111003, N143013, N143013A
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na získání základních nezbytných dovedností pro práci s odbornou chemickou literaturou, chemickými i multioborovými databázemi. Základní součástí je série "hands-on" cvičení, kde studenti získají praktické dovednosti.
Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Rozumět základům odborného publikování včetně možností open-access

Hledat různé typy dokumenty - odborné články, knihy, e-knihy, patenty, normy; využívat základní knihovní služby, hledat v katalogu

Pracovat s referenčním manažerem, citovat odborné dokumenty

Používat základním způsobem citační, faktografické, strukturní a reakční databáze, sestavit dotaz za použití logických aj. operátorů a strukturních editorů

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Literatura -

Z: Jirát, J.; Nič, M.; Košata, B.; Dibuszová, E., Průvodce projektem z Chemické informatiky. 1st ed.; VŠCHT Praha: 2007. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-672-2/, 978-80-7080-672-2

D: Chemical Information for Chemists: A Primer. Currano, J.; Roth D., Eds.; RSC Publishing, 2014. 978-1-78262-065-5, DOI:10.1039/9781782620655-00001

elektronicky: http://dx.doi.org/10.1039/9781782620655

D: Chemoinformatics. Gasteiger, J.; Engel, T., Eds. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: Weinheim, 2004. 9783527601646, DOI:10.1002/3527601643

elektronicky: http://dx.doi.org/10.1002/3527601643

D: Šilhánek, J., Chemická informatika. 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 2002. 80-7080-465-3

elektronicky: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-465-3/pages-img/

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní opory -

1. Jirat, J. Podklady k přednáškám a cvičením z Chemické informatiky. https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=63

2. Součková, A.; Dibuszová, E.; Znamenáček, J. Generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha. http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zápočet je udělován za vypracování projektu (hledání publikací, dat, ...), projekty jsou přidělovány individuálně.

Projekt je odevzdán elektronicky e-mailem vyučujícímu, jako příloha ve formátu PDF.

Kontrola projektu může trvat až týden, mimo semestr a zkouškové období i déle.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Sylabus -

1. Seznámení s předmětem, tok informací a peněz ve vědě

2. Struktura odborného článku, typy odborných časopisů

3. Identifikátory publikací - ISBN, ISSN, DOI. Booleova algebra, Internetové vyhledávače

4. Citace, citační databáze: Web of Science, Scopus

5. Zápis struktury chemických sloučenin - spojovací tabulky, lineární zápisy, identifikátory

6. Chemical Abstracts - historie, struktura původního díla. SciFinder - úvod, bibliografické hledání

7. Chemical Abstracts - chemické sloučeniny - názvosloví, CAS RN, sumární vzorce. Bibliografická data u jednotlivých typů dokumentů. SciFinder - hledání strukturní a reakční

8. Beilstein a Gmelin - historie. Databáze Reaxys

9. Patenty - proces patentového řízení

10. Normy - vznik normy, typy norem. ČSN, ISO, CEN

11. Proces publikování - minulost, současnost, budoucnost. Open access

12. Autorské právo

13. Exkurze v Národní technické knihovně

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet na základě vypracování projektu

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)