PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fuels Analysis - AB215003
Anglický název: Fuels Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://web.vscht.cz/kroufekj
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : B215003, N215007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Předmět je zaměřen na osvojení analytických metod sloužících k zjišťování provozních, užitkových a legislativou daných parametrů a charakteristik paliv pevných, kapalných i plynných. Studenti se seznamují s teoriemi vzniku fosilních paliv, s možnostmi jejich využití a s dopadem jejich používání na životní prostředí. Také se seznamují s vlastnostmi, využitím a analýzou alternativních paliv, především FAME, bioetanolu a vodíku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou umět:

Vybrat vhodnou analytickou metodu k zjištění požadovaného parametru fosilních i alternativních paliv, maziv a ropných frakcí.

Orientovat se v problematice používání paliv a jejich provozních a legislativních parametrů.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Z: Šešulka V.: Analýza paliv. SNTL, 1970

D: Hála S., Kuraš S., Popl M., Mostecký J.: Analýza uhlovodíkových surovin. SNTL, Praha 1984

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách přednášejícího (http://web.vscht.cz/kroufekj).

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

1. Fosilní hořlaviny - rozdělení, význam, základní parametry. Normalizace

2. Vznik a vývoj uhlí.

3. Vznik a vývoj ropy a zemního plynu.

4. Klasifikace uhlí.

5. Klasifikace rop a plynných paliv.

6. Společné metody hodnocení tuhých a kapalných paliv.

7. Hodnocení ropy a ropných frakcí.

8. Nízkoteplotní vlastnosti. Anilinový bod. Viskozita. Korozivnost.

9. Stanovení strukturních skupin uhlovodíků

10. Analýza ropných frakcí chromatografickými metodami.

11. Užitné (provozní) vlastnosti kapalných ropných produktů.

12. Hodnocení polotuhých a tuhých ropných produktů.

13. Hodnocení plynných paliv.

14. Analýza alternativních paliv (FAME, etanol, vodík).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat celkem alespoň 50 % bodů z pěti vylosovaných otázek při ústní zkoušce. Seznam otázek, jejich bodové ohodnocení a konkrétní průběh zkoušky je studentům k dispozici.

 
VŠCHT Praha