PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Climate Change - AB216007
Anglický název: Climate Change
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : B216007, N216034
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Cílem předmětu je získání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním pojetí. Předmět zahrnuje základní pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto změnou a pohled na změnu klimatu z několika různých hledisek: ekologického, technologického, ekonomického, politického.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Purkarová Eliška Ing. Ph.D. (08.06.2022)

Studenti budou:

znát základní principy ovládající klimatický systém nyní i v historii planety

umět popsat různé antropogenní vlivy a jejich dopady na klimatický systém

znát technologické, ekonomické i politické nástroje v boji s klimatickou změnou

Literatura -
Poslední úprava: Purkarová Eliška Ing. Ph.D. (08.06.2022)

Povinná literatura:

Z: Prezentace k předmětu poskytované v elektronické formě

D:IPPC: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

D:ročenky „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky“

Metody výuky
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Purkarová Eliška Ing. Ph.D. (12.09.2023)

1. Úvod do problematiky - historie, základní pojmy a definice. Klimatický systém.

2. Historický vývoj klimatu, vývoj klimatu za posledních 1000 let, vývoj klimatu v Evropě a ČR.

3. Příčiny klimatických změn I.

4. Příčiny klimatických změn II.

5. Skleníkový efekt.

6. Skleníkové plyny - vznik, působení.

7. Pozorované změny klimatu - změny teplot, srážkového režimu, sněhové pokrývky, hladin oceánů, extrémní projevy počasí.

8. Pozorované změny klimatu a jeho důsledky v Evropě a v ČR. Vliv změny klimatu na lidské zdraví.

9. Technologický vývoj spojený se změnou klimatu a vliv jedince na změnu klimatu I.

10. Technologický vývoj spojený se změnou klimatu a vliv jedince na změnu klimatu II.

11. Strategie adaptačního chování v ČR a v Evropě.

12. Strategie adaptačního chování ve světě.

13. Změna klimatu z ekonomického a politického hlediska.

14. Klimatické modely a scénáře budoucího vývoje klimatu.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Purkarová Eliška Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Úspěšné absolvování písemné zkoušky. Klasifikace písemné části zkoušky dle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha v platném znění.

 
VŠCHT Praha