PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Změna klimatu - N216034
Anglický název: Climate Change
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B216007
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB216007, B216007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je získání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním pojetí. Předmět zahrnuje základní pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto změnou a pohled na změnu klimatu z několika různých hledisek: ekologického, technologického, ekonomického, politického.
Poslední úprava: Kubová Petra (28.04.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou:

znát základní pravidla odběru, úpravy a analýzy základních typů toxických látek ve vzorcích plynů, par a aerosolových částic

umět navrhnout postup analýze zmíněných vzorků

vyjadřovat složení plynných směsí

Poslední úprava: Kubová Petra (28.04.2016)
Literatura -

Povinná literatura:

Z: Prezentace k předmětu poskytované v elektronické formě

D:Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

D:Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

D:ročenky „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky“

D:ročenky „Vodovody a kanalizace České republiky“

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.05.2017)
Metody výuky

přednášky

Poslední úprava: Kubová Petra (28.04.2016)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na přednáškách, úspěšné absolvování písemného testu.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (24.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky - historie, základní pojmy a definice. Klimatický systém.

2. Historický vývoj klimatu, vývoj klimatu za posledních 1000 let, vývoj klimatu v Evropě a ČR.

3. Příčiny klimatických změn, přírodní.

4. Příčiny klimatických změn, antropologické.

5. Skleníkový efekt, skleníkové plyny - vznik, působení.

6. Pozorované změny klimatu - změny teplot, srážkového režimu, sněhové pokrývky, hladin oceánů, extrémní projevy počasí.

7. Důsledky změn klimatu.

8. Vliv změny klimatu na lidské zdraví.

9. Pozorované změny klimatu a jeho důsledky v Evropě a v ČR.

10. Technologický vývoj spojený se změnou klimatu.

11. Strategie adaptačního chování.

12. Změna klimatu z ekonomického a politického hlediska.

13. Klimatické modely a scénáře budoucího vývoje klimatu.

14. Vliv jedince na změnu klimatu.

Poslední úprava: Kubová Petra (28.04.2016)
Vstupní požadavky

N240011 Základy toxikologie a ekologie

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (30.11.2016)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné zkoušky. Klasifikace písemné zkoušky dle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha v platném znění.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha