Hydrochemistry - AB217003
Anglický název: Hydrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : B217003, N217003
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na kvalitativní a kvantitativní složení různých typů vod, klasifikaci vod a chemické a biologické procesy, které ve vodách probíhají. Podrobně jsou probírány vlastnosti, geneze a výskyt kovů, polokovů, nekovů včetně plynů, dále koloidů, organických látek a s nimi související sumární ukazatele. Pozornost je zaměřena také na klasifikaci vod, fyzikálně-chemické vlastnosti, radioaktivitu vod. Probírány jsou rovněž chemické rovnováhy ustavující se ve vodách, včetně hydrochemických výpočtů.
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou mít přehled o složení různých typů vod a o chování vody v důsledku chemických a biochemických procesů, které v ní probíhají. Budou umět posoudit jakost vody z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, agresivního působení na různé materiály a vhodnosti použití pro daný účel. Dokážou numericky i graficky řešit jednoduché chemické rovnováhy ve vodách.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Literatura -

Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT,Praha 2015, ISBN 9788070809280

Sýkora, V.; Kujalová, H.; Pitter, P.: Hydrochemie pro studenty bakalářského studia. 1 ed.; VŠCHT Praha, 2016, ISBN 9788070809495

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní opory -

Aktuální materiály budou v průběhu výuky vystavené na adrese:

http://web.vscht.cz/sykorav/HCh/

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

V rámci průběžné kontroly studia je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test, který prověřuje aktivitu studentů a pochopení učiva. Na konci semestru jsou znalosti a dovednosti studentů prověřovány formou závěrečného testu a ústní zkoušky. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Sylabus -

Přednášky:

1. Kvalitativní a kvantitativní složení přírodních a užitkových vod

2. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti vod

3. Koloidní látky ve vodách; adsorpce

4. Hlavní kationty ve vodách

5. Toxické kovy ve vodách

6. Hlavní anionty ve vodách

7. Sloučeniny dusíku a fosforu ve vodách

8. Oxid uhličitý a jeho iontové formy, agresivita vody

9. Neelektrolyty - křemík, bor a radioaktivita

10. Rozpuštěné plyny ve vodách

11. Radioaktivita vod

12. Sumární stanovení organických látek ve vodách (CHSK, TOC, DOC, BSK, AOX, NEL)

13. Organické látky ve vodách - huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy

14. Druhy vod

Seminář:

1. Obecné principy numerického řešení chemických rovnováh

2. Speciační modelování

3. Acidobazické rovnováhy a jejich numerické řešení

4. Komplexotvorné rovnováhy a jejich numerické řešení

5. Srážecí rovnováhy a jejich numerické řešení

6. Oxidačně-redukční rovnováhy a jejich numerické řešení

7. Grafické řešení chemických rovnováh

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student získává nárok na zápočet , dosáhne-li celkem alespoň 50 bodů ze 100 (z toho v průběžném testu je možno dosáhnout maximálně 25 bodů, v závěrečném testu 75 bodů; získané body v obou testech se sčítají). Výsledná známka z předmětu je známkou souhrnnou za písemnou a ústní část zkoušky, tzn. hodnotí znalosti prokázané při ústní zkoušce a navíc zohledňuje i počet bodů získaných v obou testech.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)