PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hydrochemie - B217003
Anglický název: Hydrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217003
Je záměnnost pro: AB217003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na kvalitativní a kvantitativní složení různých typů vod, klasifikaci vod a chemické a biologické procesy, které ve vodách probíhají. Podrobně jsou probírány vlastnosti, geneze a výskyt kovů, polokovů, nekovů včetně plynů, dále koloidů, organických látek a s nimi související sumární ukazatele. Pozornost je zaměřena také na klasifikaci vod, fyzikálně-chemické vlastnosti, radioaktivitu vod. Probírány jsou rovněž chemické rovnováhy ustavující se ve vodách, včetně hydrochemických výpočtů.
Poslední úprava: Kujalová Hana (16.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou mít přehled o složení různých typů vod a o chování vody v důsledku chemických a biochemických procesů, které v ní probíhají. Budou umět posoudit jakost vody z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, agresivního působení na různé materiály a vhodnosti použití pro daný účel. Dokážou numericky i graficky řešit jednoduché chemické rovnováhy ve vodách.

Poslední úprava: Kujalová Hana (23.01.2018)
Literatura -

Z: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT,Praha 2015, ISBN 978-8070809280.

Z: Sýkora, V.; Kujalová, H.; Pitter, P.: Hydrochemie pro studenty bakalářského studia. 1 ed.; VŠCHT Praha, 2016, ISBN 978-8070809495.

D: Overway, Kenneth S.; Environmental chemistry: an analytical approach. Hoboken: Wiley, 2017. ISBN 9781118756973.

D: Patrick L. Brezonik, William A. Arnold; Water Chemistry: The Chemical Processes and Composition of Natural and Engineered Aquatic Systems. Oxford University Press, 2022; ISBN 978-0197651896.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (23.06.2024)
Studijní opory -

Aktuální materiály budou v průběhu výuky vystavené na adrese:

http://web.vscht.cz/sykorav/HCh/

Poslední úprava: Kujalová Hana (16.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

V rámci průběžné kontroly studia je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test, který prověřuje aktivitu studentů a pochopení učiva. Na konci semestru jsou znalosti a dovednosti studentů prověřovány formou závěrečného testu a ústní zkoušky. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Poslední úprava: Kujalová Hana (23.01.2018)
Sylabus -

Přednášky:

1. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti vod

2. Acidobazické vlastnosti, acidifikace vod

3. Koloidní látky ve vodách

4. Hlavní kationty ve vodách

5. Toxické kovy ve vodách

6. Hlavní anionty ve vodách

7. Sloučeniny dusíku a fosforu ve vodách

8. Oxid uhličitý a jeho iontové formy, agresivita vody

9. Neelektrolyty - křemík, bor

10. Rozpuštěné plyny ve vodách

11. Radioaktivita vod

12. Sumární stanovení organických látek ve vodách (CHSK, TOC, DOC, BSK, AOX, NEL)

13. Organické látky ve vodách - huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy

14. Druhy vod a jejich charakteristika

Cvičení:

1. Obecné principy numerického řešení chemických rovnováh

2. Speciační modelování

3. Acidobazické rovnováhy a jejich numerické řešení; rozpustnost plynů ve vodě

4. Uhličitanový systém - teoretické základy a výpočty

5. Komplexotvorné rovnováhy a jejich numerické řešení

6. Komplexy a komplexotvorné látky ve vodách - výukové případové studie

7. Srážecí rovnováhy a jejich numerické řešení

8. Oxidačně-redukční rovnováhy a jejich numerické řešení

9. Grafické řešení chemických rovnováh

10. Kyslíkový režim; samočištění přírodních vod

11. Monitoring kvality povrchových vod - výukové případové studie

12. Mikropolutanty ve vodách - výukové případové studie

13. Vhodnost vody pro různé účely - závlahy, chov ryb

14. Interakce vodního sloupce a sedimentů

Poslední úprava: Kujalová Hana (16.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student získává nárok na zápočet , dosáhne-li celkem alespoň 50 bodů ze 100 (z toho v průběžném testu je možno dosáhnout maximálně 25 bodů, v závěrečném testu 75 bodů; získané body v obou testech se sčítají). Výsledná známka z předmětu je známkou souhrnnou za písemnou a ústní část zkoušky, tzn. hodnotí znalosti prokázané při ústní zkoušce a navíc zohledňuje i počet bodů získaných v obou testech.

Poslední úprava: Kujalová Hana (16.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha