PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hydrochemie - N217003
Anglický název: Hydrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B217003
Pro druh:  
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB217003, B217003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (19.01.2018)
Kvalitativní a kvantitativní složení přírodních vod, fyzikálně-chemické vlastnosti přírodních vod, chemické reakce a rovnováhy ve vodách, anorganické látky ve vodách (hlavní kationty, toxické kovy, hlavní anionty, sloučeniny dusíku a fosforu), karbonátová chemie vodných systémů, rozpuštěné plyny, křemík, bor a radioaktivita, organické látky ve vodě, chemická a biochemická spotřeba kyslíku, celkový organický uhlík, složení, vlastnosti a klasifikace přírodních vod, pitných a užitkových vod a splaškových a průmyslových odpadních vod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (19.01.2018)

Studenti budou umět:

Posoudit jakost vody z hlediska jejího vlivu za životní prostředí.

Posoudit jakost vody z hlediska jejího agresivního působení na různé materiály.

Posoudit jakost vody z hlediska hygienického.

Vysvětlit chování vody na základě řešení chemických a biochemických procesů probíhajících v různých typech vod.

Literatura -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (19.01.2018)

Z: Sýkora, V.; Kujalová, H.; Pitter, P., Hydrochemie: pro studenty bakalářského studia. 1 ed.; VŠCHT: Praha, 2016, 978-80-7080-949-5

Z: Pitter P.,Hydrochemie,Vydavatelství VŠCHT,Praha 2015,9788070809280

Studijní opory -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (24.07.2013)

Aktuální materiály budou v průběhu výuky vystavené na adrese:

http://web.vscht.cz/sykorav/HCh/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (19.01.2018)

V rámci průběžné kontroly studia je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test, který prověřuje aktivitu studentů a pochopení učiva. Na konci semestru jsou znalosti a dovednosti studentů prověřovány formou závěrečného testu a ústní zkoušky. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získaný zápočet.

Oba testy zahrnují výpočty vyučované na cvičení z hydrochemie. Průběžný test se píše ve stanoveném termínu v době konání cvičení dle rozvrhu. Studentům, kteří se na tento test nedostaví, bude nabídnut jeden náhradní termín mimo dobu konání cvičení. Závěrečný test se píše ve stanoveném termínu zpravidla ve 14. týdnu semestru a dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání závěrečného testu. Na závěrečný test se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně. Individuální nebo nadpočetné termíny se zásadně neposkytují.

Na psaní průběžného testu je k dispozici 30 minut, na závěrečný test 60 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby a kalkulačku. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, mobilního telefonu, tabletu, elektronického diáře apod. a též není dovolena komunikace mezi studenty navzájem. Test se píše na papíry poskytnuté vyučujícím, které je po skončení testu nezbytně nutné všechny odevzdat; není dovoleno použití vlastních papírů ani odnášení papírů poskytnutých. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V průběžném testu je možno dosáhnout maximálně 25 bodů, v závěrečném testu 75 bodů; získané body v obou testech se sčítají. Student získává nárok na zápočet , dosáhne-li celkem alespoň 50 bodů. Zápočty budou do indexů zapisovány v termínech, které určí vyučující, nebo též bezprostředně před ústní zkouškou. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých příkladů.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SIS. Při výběru z nabídnutých termínů je nezbytné zohlednit, zda do daného termínu zkoušky student získá zápočet, tzn. je třeba ponechat dostatečně dlouhý časový interval mezi termínem konání testu a ústní zkoušky. Nelze nárokovat opravení testu v kratší lhůtě, než jaká je stanovena vyučujícím. Případné odhlašování ze zkoušky se provádí v SIS do určeného data, při včasném neodhlášení a neúčasti na zkoušce termín bez náhrady propadá a zkouška je klasifikována známkou "F". Student má celkem k dispozici nejvýše tři termíny, tzn. jeden řádný a maximálně dva opravné.

Při ústní zkoušce je losována jedna dvojice tematických okruhů, z toho jeden z obecné a jeden z aplikované hydrochemie. Student má k dispozici přiměřený čas na přípravu a poté je vyzván k projevu, během něhož jsou pokládány doplňující otázky. V průběhu krátké přípravy na ústní zkoušku není dovoleno používat žádnou literaturu ani telekomunikační prostředky, lze si však v této době vytvořit vlastní poznámky a do nich pak nahlížet při zkoušce.

Výsledná známka z předmětu je známkou souhrnnou za písemnou a ústní část zkoušky, tzn. hodnotí znalosti prokázané při ústní zkoušce a navíc zohledňuje i počet bodů získaných v obou testech.

Sylabus -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (19.01.2018)

Přednášky:

1. Kvalitativní a kvantitativní složení přírodních a užitkových vod

2. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti přírodních a užitkových vod

3. Chemické reakce a chemické rovnováhy ve vodách

4. Anorganické látky ve vodách (hlavní kationty)

5. Anorganické látky ve vodách (toxické kovy)

6. Anorganické látky ve vodách (hlavní anionty)

7. Anorganické látky ve vodách (nutrienty - sloučeniny dusíku a fosforu)

8. Oxid uhličitý a jeho iontové formy (rovnováhy, agresivita vody)

9. Rozpuštěné plyny, křemík, bor a radioaktivita

10. Sumární stanovení organických látek ve vodách (CHSK, TOC, DOC, BSK, AOX, NEL)

11. Organické látky ve vodách (huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy)

12. Složení, vlastnosti a klasifikace přírodních vod

13. Složení, vlastnosti a klasifikace užitkových vod

14. Složení, vlastnosti a klasifikace odpadních vod

Seminář:

1. Obecné principy numerického řešení chemických rovnováh

2. Speciační modelování

3. Acidobazické rovnováhy a jejich numerické řešení

4. Komplexotvorné rovnováhy a jejich numerické řešení

5. Srážecí rovnováhy a jejich numerické řešení

6. Oxidačně-redukční rovnováhy a jejich numerické řešení

7. Grafické řešení chemických rovnováh

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N402002 A N403011

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ217 (06.08.2013)

Analytická chemie I, Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha