PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physical Chemistry II - AB403004
Anglický název: Physical Chemistry II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Záměnnost : B403004, N403014, N403016, N403040
Je záměnnost pro: B403004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)
Předmět obsahuje vybrané kapitoly fyzikální chemie určené pro pokročilého studenta. Rozšiřuje základní poznatky získané v kurzu Fyzikální chemie I na reálně chovající se systémy. Pokrývá témata z oblastí stavového chování a termodynamiky tekutin, fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, kinetiku chemických reakcí, a úvod do povrchové chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Studenti budou umět:

vysvětlit a popsat základní zákonitosti fyzikálně-chemických procesů. Budou schopni řešit reálné fyzikálně-chemické úlohy, se kterými se setkává inženýr chemie v praxi.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

D: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Kombinace přednášek a výpočetních seminářů.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

K účasti na zkoušce je nutno získat zápočet. Podmínkou obdržení zápočtu je zisk alespoň 50 procent z maximálního počtu bodů v průběžných testech, případně testu souhrnném.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

1. Molekulový přístup k fyzikální chemii.

2. Stavové rovnice reálných tekutin, teorém korespondujících stavů.

3. Energetika chemických reakcí, entalpické bilance.

4. Důsledky I. a II. zákona termodynamiky, teplotní a tlakové závislosti stavových funkcí.

5. Termodynamika nevratných dějů, tepelné stroje, zkapalňování plynů.

6. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.

7. Fázové rovnováhy v reálných systémech.

8. Spontánní přeměna a Gibbsova energie, chemická rovnováha ve složitých soustavách.

9. Teorie elektrolytické disociace, rovnováhy v roztocích elektrolytů.

10.Difuze, migrace iontů v elektrickém poli, konduktivita, Kohlrauschův zákon.

11.Rovnovážné galvanické články, typy elektrod, galvanické články jako zdroje energie.

12.Kinetika simultánních reakcí, kinetika a chemická rovnováha.

13.Reakční mechanismy; fotochemické, radikálové a katalyzované reakce.

14.Základy povrchové chemie.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Fyzikální chemie I, Matematika A, Matematika B, Fyzika I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Fyzikální chemie I, Matematika A, Matematika B

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Získání zápočtu (splnění minimálních požadavků výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný výpočetní test + ústní zkouška)

 
VŠCHT Praha