PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální chemie II - B403004
Anglický název: Physical Chemistry II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Záměnnost : AB403004, N403014, N403016, N403040
Je záměnnost pro: AB403004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)
Předmět obsahuje vybrané kapitoly fyzikální chemie určené pro pokročilého studenta. Rozšiřuje základní poznatky získané v kurzu Fyzikální chemie I na reálně chovající se systémy. Pokrývá témata z oblastí stavového chování a termodynamiky tekutin, fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, kinetiku chemických reakcí, a úvod do povrchové chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Studenti budou umět:

vysvětlit a popsat základní zákonitosti fyzikálně-chemických procesů. Budou schopni řešit reálné fyzikálně-chemické úlohy, se kterými se setkává inženýr chemie v praxi.

Literatura -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

D: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Studijní opory -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Metody výuky -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Kombinace přednášek a výpočetních seminářů.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

K účasti na zkoušce je nutno získat zápočet. Podmínkou obdržení zápočtu je zisk alespoň 50 procent z maximálního počtu bodů v průběžných testech, případně testu souhrnném.

Sylabus -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (04.02.2021)

1. Molekulový přístup k fyzikální chemii.

2. Stavové rovnice reálných tekutin, teorém korespondujících stavů.

3. Důsledky I. a II. zákona termodynamiky, teplotní a tlakové závislosti stavových funkcí.

4. Termodynamika nevratných dějů, tepelné stroje, zkapalňování plynů.

5. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.

6. Fázové rovnováhy v reálných systémech.

7. Spontánní přeměna a Gibbsova energie, chemická rovnováha ve složitých soustavách.

8. Teorie elektrolytické disociace, rovnováhy v roztocích elektrolytů.

9.Difuze, migrace iontů v elektrickém poli, konduktivita, Kohlrauschův zákon.

10.Rovnovážné galvanické články, typy elektrod, galvanické články jako zdroje energie.

11.Kinetika simultánních reakcí, kinetika a chemická rovnováha.

12.Reakční mechanismy; fotochemické, radikálové a katalyzované reakce.

13.Základy povrchové chemie.

14.Rezerva, opakování.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Fyzikální chemie I, Matematika A, Matematika B, Fyzika I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Fyzikální chemie I, Matematika A, Matematika B

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (02.03.2018)

Získání zápočtu (splnění minimálních požadavků výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný výpočetní test + ústní zkouška)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 25
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha