PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physical Chemistry: Laboratory II - AB403006
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : B403006, N403012, S403012, Z403012
Je záměnnost pro: B403006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu je prohloubení praktických znalostí a laboratorních návyků získaných v rámci předmětu Laboratoř fyzikální chemie I. Kurz je zaměřen na praktické pochopení základních principů fyzikální chemie, konkrétně z oblasti stavového chování plynů, termodynamiky roztoků, chemické kinetiky, fázových rovnováh, kalorimetrie a elektrochemie.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do reality moderní laboratorní praxe. V rámci laboratorního kurzu se při provádění experimentů seznámí s řadou moderních přístrojů pro stanovení vybraných základních termodynamických veličin, konkrétně s několika typy kalorimetrů a rozmanitým elektronickým laboratorním vybavením (termostaty, teploměry, titrátory, pipety aj.).

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Literatura -

Z: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Studijní opory -

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Sylabus -

1. Fázové diagramy třísložkových kondenzovaných systémů.

2. Spalovací kalorimetrie.

3. Kinetika chemických reakcí II.řádu.

4. Parciální molární objemy ve dvousložkovém systému.

5. Určení aktivační energie reakcí I. a II. řádu.

6. Diferenciální skenovací kalorimetrie II.

7. Měření elektromotorických napětí.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř fyzikální chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

K udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny předepsané laboratorní práce, vypracovat a obhájit protokoly k nim. Výsledná známka je vypočítána z úspěšnosti kontrolních testů a hodnocení laboratorní práce.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
 
VŠCHT Praha