PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Numerical Methods - AB413004
Anglický název: Numerical Methods
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Červená Lenka RNDr. Ph.D.
Záměnnost : B413004, N413005
Je záměnnost pro: B413004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět Numerické metody se zabývá metodami aproximace funkcí, derivací a integrálů, metodami pro řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic, metodami pro řešení obyčejných/parciálních diferenciálních rovnic s počátečními/okrajovými podmínkami, a stručně metodami experimentálního vyhodnocení dat. Studenti získají ucelený přehled numerických metod aplikované matematiky. Naučí se formulovat problémy a následně je numericky řešit a ověřovat správnost těchto řešení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět formulovat matematický model pomocí algebraických nebo diferenciálních rovnic.

Získají přehled o používaných numerických metodách a naučí se přesvědčit se o přesnosti numerických řešení.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: M. Kubíček, M. Dubcová, D. Janovská, Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha 2005, 80-7080-558-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (16.02.2018)

http://www.vscht.cz/mat/NM/e-sbirkaNM.pdf

http://www.vscht.cz/mat/NM/NMAplikace/NMAplikace.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Přednášky a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Interpolace, interpolace pomocí splinů.

2. Diferenční formule, kvadraturní formule.

3. Numerické metody lineární algebry.

4. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova metoda.

5. Počáteční úloha pro ODR. Jednokrokové metody.

6. Vícekrokové metody. Stabilita. Odhad chyb.

7. Stiff systémy. A - stabilní metody.

8. Okrajová úloha pro ODR. Diferenční metody.

9. Metoda střelby.

10. Diferenční metody pro PDR parabolického typu lineární případ.

11. Diferenční metody pro PDR parabolického typu nelineární případ.

12. Metoda přímek.

13. Diferenční metody pro PDR eliptického typu.

14. Numerické vyhodnocování experimentálních dat. Lineární regrese.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (07.05.2019)

Základní kurz matematiky v rozsahu předmětu Matematika B vyučovaném na VŠCHT.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (06.05.2019)

Matematika A

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (16.02.2018)

Individuální projekt - zápočet, písemná zkouška, ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha