Physics: Laboratory - AB444005
Anglický název: Physics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Khun Josef Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : B444005, N444003, N444003A
Je záměnnost pro: B444005
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)
Studenti měří laboratorní úlohy, které tématicky pokrývají přednášenou oblast fyziky (mechanika, kmity a vlnění, optika, elektřina, magnetismus, moderní fyzika)
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Studenti budou umět:

Řešit komplexně zadané fyzikální úkoly - od nastudování teorie, přes následné měření fyzikálních veličin, zpracování naměřených dat včetně nejistot, až po kritické zhodnocení získaných výsledků

Literatura -
Poslední úprava: Khun Josef Ing. Ph.D. (12.08.2019)

Instructions for laboratory work in English will be available by E-learning.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Metody výuky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Aktivní účast studentů při měření v laboratoři, analýza získaných dat, zpracování protokolů z měření

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Před měřením musí studenti úspěšně absolvovat test z teorie měřené úolohy. Protokol z měření se odevzdává do týdne.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

1. Úvod, bezpečnost práce

2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.

3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.

4. Měření viskozity.

5. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.

6. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček. Studium ohybových jevů laserového záření.

7. Index lomu, Refraktometrie.

8. Polarizace světla. Polarimetrie.

9. RLC obvody, měření impedance cívky.

10. Měření feromagnetické hystereze.

11. Difrakční spektrometr. Spektra H, He a Hg, spektra žárovky a svítivých diod.

12. Měření specifického náboje elektronu.

13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.

14. Měření magnetické indukce. Silové účinky magn. pole.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyzika I nebo Fyzika A nebo minimálně zápočet z těchto předmětů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Fyzika I nebo Fyzika A

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a úspěšné absolovování závěrečné laboratorní práce (každý student zpracovává individuálně)