PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř fyziky - N444003A
Anglický název: Physics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Uhrová Helena doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N444003, N444503
Je záměnnost pro: N444003, B444005, AB444005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: TAJ444 (28.04.2010)
Celkem 11 laboratorních úloh, které tematicky pokrývají přednášenou oblast fyziky (mechanika, kmity a vlnění, optika, elektřina, magnetismus, kvantová a nukleární fyzika).
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: TAJ444 (28.04.2010)

Seznámit posluchače s metodikou měření fyzikálních veličin, analýzou naměřených dat a formálními náležitostmi protokolu z měření.

Literatura
Poslední úprava: TAJ444 (28.04.2010)

Doc. Ing. Helena Uhrová, CSc. a kolektiv: Laboratorní cvičení z fyziky, skriptum VŠCHT Praha (2001).

elektronická podoba skript:

http://www.vscht.cz/ufmt/cs/index.html

Metody výuky
Poslední úprava: TAJ444 (28.04.2010)

Aktivní účast studentů při měřeních v laboratoři, analýza získaných dat a vypracování protokolů z měření. Program laboratoří zahrnuje 6 úloh povinných a 5 volitelných, které si studenti vybírají podle svého zájmu nebo studijní specializace.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: TAJ444 (28.04.2010)

Laboratoř je ukončena klasifikovaným zápočtem, který získávají studenti po úspěšném absolvování všech vstupních testů (píšou se před každou úlohou), odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a absolovování závěrečné laboratorní práce (tu každý student zpracovává individuálně).

Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (29.03.2007)

1. Úvod

2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.

3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.

4. Měření viskozity.

5. Měření momentu setrvačnosti z doby kyvu.

6. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.

7. Studium ohybových jevů laserového záření. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček

8. Měření koncentrace látky v roztoku optickými metodami. Polarimetrie, refraktometrie.

9. Měření odporů. Změna rozsahu měřicích přístrojů. Měření napětí kompenzační metodou.

10. Měření indukčnosti a kapacity.

11. Asynchronní motor. Regulace výkonu a otáček.

12. Měření polovodičového usměrňovače. Stabilizace napětí.

13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.

14. Měření magnetické indukce.Ověření Biotova-Savartova zákona. Silové účinky magn. pole.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ444 (28.04.2010)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N444001,

podmínkou pro účast v Laboratoři fyziky je mít minimálně zápočet z předmětu N444001.

 
VŠCHT Praha