PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř fyziky - N444003
Anglický název: Physics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B444005
Pro druh:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Garant: Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N444003A
Je záměnnost pro: N444003A, B444005, AB444005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: UHROVAH (16.11.2012)
Studenti měří laboratorní úlohy, které tématicky pokrývají přednášenou oblast fyziky (mechanika, kmity a vlnění, optika, elektřina, magnetismus, moderní fyzika).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Řešit komplexně zadané fyzikální úkoly - od nastudování teorie, přes následné měření fyzikálních veličin, zpracování naměřených dat včetně nejistot, až po kritické zhodnocení získaných výsledků.

Literatura
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Z:Uhrová, H. a kolektiv: Laboratorní cvičení z fyziky, skriptum VŠCHT Praha (2013).

Studijní opory -
Poslední úprava: UHROVAH (16.11.2012)

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Metody výuky
Poslední úprava: UHROVAH (16.11.2012)

Aktivní účast studentů při měření v laboratoři, analýza získaných dat, zpracování protokolů z měření.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Před měřením musí studenti úspěšně absolvovat test z teorie měřené úolohy. Protokol z měření se odevzdává do týdne.

Sylabus -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

1. Úvod, bezpečnost práce

2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.

3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.

4. Měření viskozity.

5. Měření momentu setrvačnosti z doby kyvu.

6. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.

7. Studium ohybových jevů laserového záření. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček.

8. Polarizace světla. Polarimetrie. Refraktometrie.

9. RLC obvody. Měření indukovaného napětí cívky, vlastní indukčnosti a log. dekrementu tlumených kmitů.

10. Potenciál v poli deskového kondenzátoru.Feromagnetická hystereze.

11. Difrakční spektrometr.Spektra He a Hg.

12. Měření polovodičového usměrňovače. Stabilizace napětí.

13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.

14. Měření magnetické indukce. Ověření Biotova-Savartova zákona. Silové účinky magn. pole. Měření specifického náboje elektronu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyzika I nebo Fyzika A nebo minimálně zápočet z těchto předmětů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Fyzika I nebo Fyzika A

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: UHROVAH (16.11.2012)

Odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a absolovování závěrečné laboratorní práce (každý student zpracovává individuálně).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.3 7
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 33
3 / 3 82 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 10
Průběžné a zápočtové testy 10

 
VŠCHT Praha