PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Principles of Management - AB501001
Anglický název: Principles of Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501001
Literatura -

Z: ROBBINS, P. S., COULTER, M.: Management. 14th Edition. 2020. ISBN 978-0134527604.

Z: Další podklady, prezentace, soubory v e-learningu.

D: MCCORMICK, J.: First-Time Manager. Amaco 2018. ISBN 978-0814439692.

D: PETER, J.P. & DONNELLY, J. H.: Marketing Management: Knowledge and Skills. 11th ed., McGraw-Hill. 2020. ISBN 978-0077861056

D: MAGRETTA, J.: What Management Is: How It Works and Why It's Everyone's Business. FreePress 2012. ISBN 978-0743203197.

D: NELSON, B., ECONOMY, P.: Managing for Dummies. 2010. ISBN 978-0470618134.

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: aktivní účast na cvičení, testy, účast na týmové práci, řešení případových studií

Zkouška: průběžný a závěrečný test, ústní zkouška.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.09.2023)
Sylabus -

1. Současné pojetí managementu, charakteristické rysy soudobého managementu, členění managementu z časového a věcného hlediska.

2. Profil manažera. Postavení manažera v organizaci, úrovně managementu a jejich úloha, obecné principy manažerské práce.

3. Styly řízení, autorita manažera, sebeřízení a řízení času.

4. Prosperita organizace a faktory, které ji ovlivňují.

5. Vývojová stádia organizace na cestě k prosperitě, rozvojový potenciál zákazníků, produktů, procesů.

6. Historický vývoj managementu. Klasické období. Management 40. - 70. let, management konce 20. století, management na prahu 21. století.

7. Manažerské funkce – plánování a rozhodování.

8. Manažerské funkce – Implementace (motivace, firemní dokumentace).

9. Manažerské funkce – Řízení lidských zdrojů.

10. Manažerské funkce – Kontrola.

11. Manažerské funkce – Organizování.

12. Informační a komunikační systémy v managementu.

13. Firemní identita (kultura, etika, společenská odpovědnost).

14. Soudobé společenské trendy a jejich vliv na management (vliv globalizace, digitalizace).

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet: aktivní účast na cvičení, testy, účast na týmové práci, řešení případových studií.

Zkouška: průběžný a závěrečný test, ústní zkouška.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.09.2023)
 
VŠCHT Praha