PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy managementu - B501001
Anglický název: Principles of Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 96 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AB501001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Králová Petra Ing. Ph.D. (18.09.2022)

Z: VEBER, J. a kol.: Management - Základy, přístupy, soudobé trendy, Praha, Ekopress 2021, ISBN: 978-80-87865-69-9

D: VEBER, J. a kol.: Management – Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Management Press, Praha 2009, ISBN: 978-80-7261-200-0 (vybrané kapitoly)

D: VEBER, J. a kol.: Digitalizace ekonomiky a společnosti. Management Press, Praha 2018. ISBN 978-80-7261-554-4.

D: MCCORMICK, J.: First-Time Manager. Amaco 2018. ISBN 978-0814439692.

D: DONNELLY, J. H. a kol.: Management. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-7169-422-9.

D: NELSON, B., ECONOMY, P.: Managing for Dummies. 2010. ISBN 978-0470618134.

D: ROBBINS, P. S., COULTER, M.: Management. 14th Edition. 2020. ISBN 978-0134527604.

D: MAGRETTA, J.: Co je to management. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-106-2.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: aktivní účast na cvičení, průběžné testy, účast na týmové práci, řešení případových studií

Zkouška: závěrečný test, hodnocení týmové práce, hodnocení individuálních prací a aktivit

Sylabus
Poslední úprava: Králová Petra Ing. Ph.D. (18.09.2022)

1. Současné pojetí managementu, charakteristické rysy soudobého managementu, členění managementu z časového a věcného hlediska.

2. Profil manažera. Postavení manažera v organizaci, úrovně managementu a jejich úloha, obecné principy manažerské práce.

3. Styly řízení, autorita manažera, sebeřízení a řízení času.

4. Prosperita organizace a faktory, které ji ovlivňují.

5. Vývojová stádia organizace na cestě k prosperitě, rozvojový potenciál zákazníků, produktů, procesů.

6. Historický vývoj managementu. Klasické období. Management 40. - 70. let, management konce 20. století, management na prahu 21. století.

7. Manažerské funkce – plánování a rozhodování.

8. Manažerské funkce – Implementace (motivace, firemní dokumentace).

9. Manažerské funkce – Řízení lidských zdrojů.

10. Manažerské funkce – Kontrola.

11. Manažerské funkce – Organizování.

12. Informační a komunikační systémy v managementu.

13. Firemní identita (kultura, etika, společenská odpovědnost).

14. Soudobé společenské trendy a jejich vliv na management (vliv globalizace, digitalizace).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičení, průběžné testy, účast na týmové práci, řešení případových studií

Zkouška: závěrečný test, hodnocení týmové práce, hodnocení individuálních prací a aktivit

 
VŠCHT Praha