Business Economics - AB501002
Anglický název: Business Economics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čámská Dagmar Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501002
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (10.12.2021)
The course provide students with the basic knowledge, skills and habits needed to manage a business. It focuses mainly on internal management tools and their use for the external business success. It teaches students a synthetic view of business.
Literatura -
Poslední úprava: Čámská Dagmar Ing. Ph.D. (16.09.2020)

Z: GARRISON, R., NOREEN, E., BREWER, P. 2017. Managerial Accounting. 16th Edition. McGraw-Hill Education. ISBN 978-1259307416.

Z: SAMUELSON, W. F., MARKS, S. G. 2014. Managerial Economics, 8th Edition. Wiley. ISBN 978-1119025900.

D: DRANSFIELD, R. Business Economics. 1st Edition. Routledge. ISBN 978-1444170450.

D: BREALEY, R. A., MYERS, S. C., ALLEN, F. Principles of Corporate Finance. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN: 978-1260565553.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Čámská Dagmar Ing. Ph.D. (16.09.2020)

Zápočet: je udělen po zisku 60 bodů ze 100 (10 bodů získatelných aktivitou na seminářích, 20 bodů průběžný test a 70 bodů závěrečný test), v případě neúspěchu je možno psát souhrnný test za 100 bodů, ze kterého je třeba získat alespoň 60 bodů

Zkouška: ústní, termíny ve zkouškovém období, účast na zkoušce je možná pouze po úspěšném zisku zápočtu

Sylabus -
Poslední úprava: Čámská Dagmar Ing. Ph.D. (16.09.2020)

1. Podnik, definice, pojetí, vymezení zákonem, podnik v kontextu podnikatelského prostředí.

2. Podnikové činnosti, typologie podniků.

3. Hodnotové veličiny sledované podnikovým výkaznictvím – výnosy, náklady, příjmy, výdaje, majetek, kapitál, zisk, cash flow.

4. Fáze životního cyklu podniku a řešené problémy.

5. Založení podniku – zakladatelský rozpočet.

6. Náklady – manažerské pojetí, fixní, variabilní náklady, nákladové modely.

7. Výnosová funkce, lineární modelování nákladů a výnosů, bod zvratu, zisk a navazující analýzy.

8. Provozní riziko – provozní páka, stupeň provozní páky, koeficient bezpečnosti, optimalizace volby technologie vzhledem k efektu i riziku.

9. Stanovení kapacit výroby, výkon, čas a jejich využití, normy pracnosti.

10. Výroba a trh – cenotvorba, stanovení dolní hranice ceny v závislosti na časovém horizontu.

11. Odchylky a vliv na celkovou hodnotu. Metody analýzy odchylek pro aditivní a multiplikativní vazbu rozkladu vrcholové veličiny.

12. Kalkulace – neúplná, úplná – kalkulační vzorce. Kalkulace prostá, s poměrovými čísly, přirážková, vícestupňová, zůstatková, limitní – target costing, ABC. Využití neúplné kalkulace – sortimentní analýza.

13. Procesní řízení nákladů.

14. Tvorba podnikových rozpočtů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Čámská Dagmar Ing. Ph.D. (16.09.2020)

Zápočet: je udělen po zisku 60 bodů ze 100 (10 bodů získatelných aktivitou na seminářích, 20 bodů průběžný test a 70 bodů závěrečný test), v případě neúspěchu je možno psát souhrnný test za 100 bodů, ze kterého je třeba získat alespoň 60 bodů

Zkouška: ústní, termíny ve zkouškovém období, účast na zkoušce je možná pouze po úspěšném zisku zápočtu