PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Podniková ekonomika - B837001
Anglický název: Business Economics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:140 / 105 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: PE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB837001, N437005, N437005A
Je záměnnost pro: AB837001
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout vědomosti v základních oblastech – vymezení podniku, jeho cíle a činnosti, vliv státu na podnikání, daňový systém, aktiva, pasiva, výnosy, náklady a cash flow, financování, finanční a ekonomická analýza podniku.
Poslední úprava: Klečka Jiří (12.01.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat náklady podniku při znalosti velikosti objemu produkce a předpokladu obecného i konkrétního vývoje nákladů.

Kalkulovat náklady na jednotku výkonu.

Orientovat se v základních ekonomických parametrech podniku a v jeho základních účetních výkazech.

Poslední úprava: Klečka Jiří (26.08.2020)
Literatura -

Z: Synek, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Z: Scholleová, H. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-275-5.

D: Synek, M. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.

D: Popesko, B., Papadaki, Š. Moderní metody řízení nákladů. 2. vyd. Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5773-5.

D: Taušl Procházková, P. a kol. Úvod do podnikové ekonomiky. Západočeská univerzita. 2017. 978-80-261-0733-0.

Poslední úprava: Klečka Jiří (17.01.2023)
Studijní opory -

http://147.33.74.135/knihy/uid_ekniha-002/pages-img/

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-735-4

Poslední úprava: Klečka Jiří (18.01.2018)
Sylabus -

1. Podnik jako ekonomický a právní subjekt, vliv státu, daňový systém

2. Cíle a činnosti podniku a způsoby a kritéria jejich plnění

3. Majetková a kapitálová struktura podniku a jejich souvislosti

4. Činnost podniku sledovaná podnikovým výkaznictvím - výnosy, náklady, zisk, cash flow

5. Fáze životního cyklu podniku a řešené problémy

6. Náklady - manažerské pojetí, fixní, variabilní náklady, nákladové modely

7. Výnosová funkce, modelování nákladů a výnosů, bod zvratu, zisk a navazující analýzy

8. Provozní riziko - provozní páka, stupeň provozní páky, koeficient bezpečnosti, optimalizace volby technologie vzhledem k efektu i riziku.

9. Stanovení kapacit výroby, výkon, čas a jejich využití, normy pracnosti

10. Výroba a trhy - cenotvorba, stanovení dolní hranice ceny v závislosti na časovém horizontu

11. Odchylky a vliv na celkovou hodnotu, metody analýzy odchylek pro aditivní a multiplikativní vazbu rozkladu vrcholové veličiny

12. Kalkulace nákladů a výkonů, využití kalkulací

13. Absorpční a neabsorpční kalkulační postupy, specifické kalkulační postupy v podnicích chemického a potravinářského průmyslu

14. Výrobní a další podnikové procesy, ekonomická efektivnost výroby

Poslední úprava: Cibulková Jana (17.01.2023)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Klečka Jiří (18.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet - průběžné testy

Zkouška

Poslední úprava: Cibulková Jana (17.01.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha