PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Management of Enterprise Processes - AB837003
Anglický název: Management of Enterprise Processes
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:15 / 15 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://kem.vscht.cz/subjects/25012
Staré označení: RPP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : B837003, N437003
Je záměnnost pro: B837003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu Management podnikových procesů jsou základní činnosti, které musí většina manažerů v podniku provádět. Věříme, že i ti, kteří neaspirují na manažerské posty, zde najdou dostatek zajímavých a důležitých informací nejenom pro úspěšnou pracovní kariéru. Pozornost je věnovaná základním manažerským funkcím, ale také systematickému přístupu k řešení problémů a vybraným aspektům řízení nákupu, výroby, marketingu a distribuce, stejně jako environmentálním a personálním aspektům v řízení podniků.
Poslední úprava: Botek Marek (17.09.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Nahlížet na řízení podniku jako na komplexní aktivitu složenou z dílčích funkcí

Racionálně vybírat z několika alternativ řešení

Popsat hlavní aspekty vybraných oblastí řízení podniku

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Literatura -

Z:Bělohlávek, F., Košťan, P. Šuleř, O. Management. 1. vyd. Brno: ComputerPress, 2006. ISBN 80-251-0396-X.

D:Cejthamr V., Dědina J. Management a organizační chování, 2. akt. a rozš. vyd., Grada: Praha, 2010, 978-80-247-3348-7.

D:Janišová D., Křivánek M. Velká kniha o řízení firmy. Grada: Praha, 2013, 978-80-247-4337-0.

D:Daft R.L. Management,10th ed.,Thomson South-Western,2012,978-0-538-47953-0.

Poslední úprava: Botek Marek (30.05.2019)
Studijní opory -

management jakosti (Demingův cyklus, EFQM, Six sigma, TQM,...) https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality

Poslední úprava: Botek Marek (12.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zápočet obdrží všichni studenti, kteří v zápočtovém testu získají minimálně 55 % z maximálního počtu bodů. Získaný zápočet platí také pro následující zimní semestr, resp. letní semestr.

Zápočtový test se píše v zápočtovém týdnu. Každý má nárok právě na jeden řádný a jeden opravný termín. Nabídka termínů bude zveřejněná v studentském informačním systému.

Zkouška se skládá z písemné (test) a ústní části, do které postupují pouze ti studenti, kteří úspěšně projdou zkouškovým testem. Při neúspěšném absolvování ústní zkoušky (hodnocení F), musí student opakovat i písemnou část zkoušky.

Jako neúspěšné absolvování zkoušky se hodnotí i neúčast na zapsaném termínu bez řádné omluvy.

Poslední úprava: Botek Marek (30.05.2019)
Sylabus -

1. Úvod do managementu, evoluce manažerského myšlení

2. Manažerské prostředí - globalizace, inovace, etická a sociální odpovědnost, podniková kultura

3. Rozhodovací proces a jeho struktura.

4. Strategické řízení.

5. Marketingové řízení.

6. Logistické řízení.

7. Role manažera, styl vedení.

8. Motivace a stimulace, komunikace v podniku.

9. Řízení jednotlivců a skupin.

10. Delegování a koučování

11. Organizace podniku, organizační struktury.

12. Řízení jakosti a bezpečnosti v podniku

13. Kontrolní činnosti, controlling.

14. Time management a řízení změny

Poslední úprava: Botek Marek (31.05.2019)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Botek Marek (30.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 41
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha