PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Management podnikových procesů - N437003
Anglický název: Management of Enterprise Processes
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/managementpp
Staré označení: RPP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : Z437003
Je záměnnost pro: B837003, AB837003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu Management podnikových procesů jsou základní činnosti, které musí většina manažerů v podniku provádět. Věříme, že i ti, kteří neaspirují na manažerské posty, zde najdou dostatek zajímavých a důležitých informací nejenom pro úspěšnou pracovní kariéru. Pozornost je věnovaná základním manažerským funkcím, ale také systematickému přístupu k řešení problémů a vybraným aspektům řízení nákupu, výroby, marketingu a distribuce, stejně jako environmentálním a personálním aspektům v řízení podniků.
Poslední úprava: TAJ437 (06.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Nahlížet na řízení podniku jako na komplexní aktivitu složenou z dílčích funkcí

Racionálně vybírat z několika alternativ řešení

Popsat hlavní aspekty vybraných oblastí řízení podniku

Poslední úprava: TAJ437 (06.11.2012)
Literatura -

Z:Botek M., Hradecký P., Volejníková I.,Základy řízení podnikových procesů,VŠCHT Praha,2005,8070805765

Z:Grosová S. a kol.: Inženýrská ekonomika a management,VŠCHT Praha,2003,8070804300

Z:Botek M. a kol.,Sbírka příkladů z inženýrské ekonomiky a managementu,VŠCHT Praha,2001,8070804319

D:Veber J. a kol.,Management. Základy, prosperita, globalizace,Management Press,Praha,2000,9788072610297

D:Grosová S., Paták M.R., Adamec L.,Podnikový management,VŠCHT Praha,2002,8070804297

D:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,2002,8070804297

Poslední úprava: Grosová Stanislava (18.02.2016)
Studijní opory -

studijní opory umístěné na serveru S ve složce MPP 837

management jakosti (Demingův cyklus, EFQM, Six sigma, TQM,...) https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality

Poslední úprava: Grosová Stanislava (18.02.2016)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zápočet obdrží všichni studenti, kteří v zápočtovém testu získají minimálně 55 % z maximálního počtu bodů. Získaný zápočet platí také pro následující zimní semestr, ve kterém neprobíhá výuka, ale lze skládat zkoušku. (Při opakování předmětu je nutné získat zápočet znovu.)

Zápočtový test se píše v zápočtovém týdnu. Každý má nárok právě na jeden řádný a jeden opravný termín. Nabídka termínů bude zveřejněná v studentském informačním systému.

Zkouška se skládá z písemné (test) a ústní části, do které postupují pouze ti studenti, kteří úspěšně projdou zkouškovým testem. Při neúspěšném absolvování ústní zkoušky (hodnocení F), musí student opakovat i písemnou část zkoušky.

Jako neúspěšné absolvování zkoušky se hodnotí i neúčast na zapsaném termínu bez řádné omluvy.

Poslední úprava: Botek Marek (10.05.2012)
Sylabus -

1. Řízení v chemických a potravinářských podnicích

2. Rozhodovací proces a jeho struktura. Metody pro podporu rozhodování

3. Plánování v podniku. Struktura podnikových plánů.

4. Strategické plánování. Bussines plan.

5. Marketing v řízení podniku

6. Řízení distribuce

7. Řízení výroby

8. Řízení nákupu

9. Organizace podniku, organizační struktury

10. Řízení lidských zdrojů

11. Motivace a vedení. Řízení týmů

12. Kontrolní činnosti, controlling, audity

13. Řízení jakosti a bezpečnosti v podniku

14. Řízení ochrany životního prostředí

Poslední úprava: Grosová Stanislava (18.02.2016)
Studijní prerekvizity -

Podniková ekonomika

Poslední úprava: TAJ437 (08.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha