PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Environmental management - AM240001
Anglický název: Environmental management
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N240001
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení s povinnostmi firem v oblasti podnikové ekologie a jejich praktické plnění. Přednášky jsou členěny dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.). V rámci předmětu je představena legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi a registr právních požadavků. V rámci každého oboru jsou probrány povinnosti vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů a hlášení. Součástí předmětu je též představení ekonomických nástrojů používaných v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky konceptu udržitelného rozvoje.
Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou mít znalosti z oblastí:

• Legislativy životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi a naučí se pracovat s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 a Systémy environmentálního managementu.

• Zavádění a prosazování integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí a vedení povinných provozních záznamů a hlášení.

• Ekonomických nástrojů používaných v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky konceptu udržitelného rozvoje.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Literatura -

ŠAUER, Petr. Kapitoly z environmentální ekonomie a politiky i pro neekonomy. Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2007. ISBN 978-80-87076-06-4.

SOUKOPOVÁ, Jana. Ekonomika životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5644-2.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Studijní opory -

Databáze instituce Cenia: http://www1.cenia.cz/www/

Databáze a mapové podklady AOPK ČR: http://www.ochranaprirody.cz/

http://www.vscht.cz/uchop

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Sylabus -

1) Úvod, Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi - Nakládání s chemickými látkami a směsmi na pracovišti - zákon 258/2000 Sb., nařízení REACH, CLP, chemický zákon.

Přehled základních norem systému řízení.

2) Prevence závažných havárií.

3) Problematika pracovního prostředí.

4) Problematika využití a ochrany vod.

5) Ochrana ovzduší.

6) Odpadové hospodářští a problematika obalů.

7) Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP, EIA.

8) Ekologická újma.

9) Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18 001).

10) Příroda, ŽP a jeho ochrana v rámci ekonomiky; vztah ekonomie a ekologie, základní východiska a pojmy.

11) Ekonomické škody ze znehodnocování ŽP. Náklady a nákladové funkce. Nástroje pro řešení problémů znehodnocování ŽP.

12) Udržitelný rozvoj, Surovinová politika státu.

13) Sestavení registru právních požadavků v oblasti péče o životní prostředí, vzorová dokumentace.

14) Informační systémy v ochraně životního prostředí a mapové portály, GIS.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkoušková písemka v den zkoušky. Protokol z projektu a jeho prezentace.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.12.2020)
 
VŠCHT Praha