PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Safety Engineering - AM409009
Anglický název: Safety Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Záměnnost : M409009, N409043
Je záměnnost pro: M409009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základů bezpečnosti při práci (nejen) v chemickém průmyslu. Že nevhodná změna postupu při práci může vést k havárii se závažnými následky. Dále by měli zjistit, že některé hodnoty není potřeba spočítat přesně, ale že často stačí i přibližný výsledek. Z něj vyplyne, že nebezpečí hrozí nebo nehrozí. Tento předmět ze studentů nevytvoří odborníky, ale získají základní znalosti a budou vědět, že každý zásah do řízení výroby je potřeba promyslet ze všech stran.
Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Spočítat jestli a jaké hrozí nebezpečí při havárii v chemické továrně.

Správně postupovat a jak (před havárií) odhadnout (přibližně spočítat) její následky (které obyvatele bude nutno evakuovat).

Vyhodnotit rizika při skladování a zpracování hořlavých látek.

Spočítat jaká musí být ventilace při pracování s toxickými látkami a budou vědět, co mají udělat s odchozím plynem.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Literatura -

Z:Crowl D.A.,Louvar J.F.,Chemical Process Safety Fundamentals wih ApplicationsPrentice Hall Second Edition,New York,2002,0-13-018176-5

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Studijní opory -

e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Jahoda Milan (17.02.2020)
Metody výuky -

Přednášky a semináře.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Základní představy a pojmy analýzy rizika, klasifikace nebezpečných látek, legislativa, příklady a rozbory závažných havárií v chemickém průmyslu.

2. Základní metody hodnocení rizik: metoda Dow Fire and Explosion Index, HAZOP, Fault Tree Analysis (FTA), Failure Modes and Effects Analysis (FMEA).

3. Klasifikace hořlavých látek, požární charakteristiky hořlavých kapalin - bod vzplanutí, bod hoření, teplota samovznícení.

4. Chemické výbuchy, meze výbušnosti a jejich stanovení, diagram hořlavosti, ekvivalent TNT,výbuchy prachů.

5. Únik látek ze zásobníků - rychlost/doba výtoku kapalin a plynů.

6. Šíření škodlivých plynů v atmosféře - disperzní modely rozptylů, CFD.

7. Charakter požáru v uzavřených a otevřených prostorech, tepelné charakteristiky při požáru.

8. Zdroje vznícení, prevence a požární a výbuchová ochrana v chemických provozech.

9. Nebezpečí a prevence při ohřevu/chlazení u chemických reaktorů a exotermických procesů (absorpce, adsorpce, nitrace, chlorace).

10. Detektory požárů a senzory plynů: rozdělení, základní principy, užití.

11. Toxické látky a vliv na člověka.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracované domácí úkoly, prezentace projektu a písemný test.

Poslední úprava: Jahoda Milan (17.02.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 70 / 84
 
VŠCHT Praha