PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Bezpečnostní inženýrství - M409009
Anglický název: Safety Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/magisterske-studium/bezpecnostni-inzenyrstvi
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Záměnnost : AM409009, N409043
Je záměnnost pro: AM409009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základů bezpečnosti (nejen) v chemickém průmyslu, že nevhodná změna postupu může vést k havárii/požáru se závažnými následky. Studenti budou seznámeni se základy bezpečnostního a požárního inženýrství, s metodami hodnocení rizik, dynamiky požáru, prevencí proti závažným haváriím/požárům. Dále by měli zjistit, že některé hodnoty není potřeba spočítat přesně, ale že často stačí i přibližný výsledek, ze kterého vyplyne, že nebezpečí hrozí nebo nehrozí. Na konkrétních příkladech jsou demonstrovány příčiny vzniku událostí. Tento předmět ze studentů nevytvoří bezpečnostní odborníky, ale získají základní znalosti a budou vědět, že každý zásah do výroby je potřeba promyslet ze všech stran včetně vlivu na bezpečnost.
Poslední úprava: Jahoda Milan (30.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Spočítat jestli a jaké hrozí nebezpečí ve výrobní technologii.

Vyhodnotit rizika při skladování a zpracování hořlavých látek.

Odhadnou nebezpečí v chemickém provozu.

Znát základy bezpečnostního a požárního inženýrství.

Poslední úprava: Jahoda Milan (30.01.2018)
Literatura -

Z:Center for Chemical Process Safety, Process Safety for Engineers - An Introduction (2nd Edition), AIChE (2022). Dostupné z ChemTK: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPSEAIE03/process-safety-engineers/process-safety-engineers

Poslední úprava: Jahoda Milan (18.12.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Jahoda Milan (23.05.2022)
Metody výuky -

Přednášky, semináře a samostatné projekty.

Poslední úprava: Jahoda Milan (30.01.2018)
Sylabus -

1. Základní představy a pojmy analýzy rizika, klasifikace nebezpečných látek, legislativa, příklady a rozbory závažných havárií v chemickém průmyslu.

2. Základní metody hodnocení rizik: metoda Dow Fire and Explosion Index, HAZOP, Fault Tree Analysis (FTA), Failure Modes and Effects Analysis (FMEA).

3. Klasifikace hořlavých látek, požární charakteristiky hořlavých kapalin - bod vzplanutí, bod hoření, teplota samovznícení.

4. Chemické výbuchy, meze výbušnosti a jejich stanovení, diagram hořlavosti, ekvivalent TNT,výbuchy prachů.

5. Únik látek ze zásobníků - rychlost/doba výtoku kapalin a plynů.

6. Šíření škodlivých plynů v atmosféře - disperzní modely rozptylů, CFD.

7. Charakter požáru v uzavřených a otevřených prostorech, tepelné charakteristiky při požáru.

8. Zdroje vznícení, prevence a požární a výbuchová ochrana v chemických provozech.

9. Nebezpečí a prevence při ohřevu/chlazení u chemických reaktorů a exotermických procesů (absorpce, adsorpce, nitrace, chlorace).

10. Detektory požárů a senzory plynů: rozdělení, základní principy, užití.

11. Toxické látky a vliv na člověka.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

13. Samostatné projekty: příčiny a důsledky průmyslových havárií.

14. Samostatné projekty: příčiny a důsledky průmyslových havárií.

Poslední úprava: Jahoda Milan (30.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Odevzdání všech domácích úkolů.

Vypracování samostatného projektu na zadané bezpečnostní téma.

V písemném zkouškovém testu musí získat minimálně 50 % z maximálního počtu bodů.

Poslední úprava: Jahoda Milan (30.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 77 / 84
 
VŠCHT Praha