PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Degradation of Materials in Nuclear Energy - AP218004
Anglický název: Degradation of Materials in Nuclear Energy
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Macák Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P218004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Předmět je zaměřen na materiálová řešení technologií v jaderné energetice, současná i některá budoucí, prezentována je i oblast bezpečnosti, legislativy. Degradační děje typické pro jadernou energetiku a způsoby potlačení těchto dějů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Znalost principů jaderné energetiky, související legislativy, materiálové problematiky, chemických režimů a limitů životnosti jaderných zařízení, metod kontroly a zvyšování životnosti jaderných elektráren.

Literatura -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (27.11.2018)

Z: Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

http://web.vscht.cz/sajdlp

Alternativní zdroje energie I., http://web.vscht.cz/jiriceki

Alternativní zdroje energie II., http://web.vscht.cz/jiriceki

Mastný Petr et all: Obnovitelné zdroje elektrické energie http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

přednáška, samostudium a konzultace

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

1. úspěšné splnění písemky

2. úspěšné splnění ústní zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

V prvním bloku jsou diskutovány principy jaderné energetiky (JE) a z nich plynoucí požadavky na materiály, konkrétně a) materiály primárního okruhu, b) materiály sekundárního okruhu, c) materiály okruhu chlazení kondenzátoru

Druhý blok pokrývá procesy uplatňující se při degradaci vlivem prostředí okruhů JE: a) radiolýzu vody a vliv radiolytických produktů, b)radiační poškození, c)indukovanou aktivitu, e)možnosti potlačování těchto procesů. V této části je věnována také pozornost metodám kontroly stavu materiálů, principům měření a jsou rozebrány měřené vlastnosti, zejména odolnost proti šíření trhlin.

Třetí blok pokrývá důsledky degradačních procesů v primárním, sekundárním a terciálním okruhu a dále ekonomické souvislosti prodlužování životnosti jaderných bloků a potenciální materiálové problémy GEN IV.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (27.11.2018)

Nejsou

 
VŠCHT Praha