PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Degradace materiálů v jaderné energetice - P218004
Anglický název: Degradation of Materials in Nuclear Energy
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Macák Jan doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP218004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na materiálová řešení technologií v jaderné energetice, současná i některá budoucí, prezentována je i oblast bezpečnosti, legislativy. Degradační děje typické pro jadernou energetiku a způsoby potlačení těchto dějů.
Poslední úprava: Sajdl Petr (21.09.2018)
Výstupy studia předmětu -

Znalost principů jaderné energetiky, související legislativy, materiálové problematiky, chemických režimů a limitů životnosti jaderných zařízení, metod kontroly a zvyšování životnosti jaderných elektráren.

Poslední úprava: Sajdl Petr (21.09.2018)
Literatura -

Bečvář a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL Praha 1981

Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3

Zákon 263/2016

Vyhláška SUJB 422/2016

Beiser A.: Úvod do moderní fyziky, Praha, Academia 1975

Doležal a kol.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT Praha, 2011

Poslední úprava: Macák Jan (26.08.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/sajdlp

Alternativní zdroje energie I., http://web.vscht.cz/jiriceki

Alternativní zdroje energie II., http://web.vscht.cz/jiriceki

Mastný Petr et all: Obnovitelné zdroje elektrické energie http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf

Poslední úprava: Sajdl Petr (21.09.2018)
Metody výuky -

přednáška, samostudium a konzultace

Poslední úprava: Sajdl Petr (21.09.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. úspěšné splnění písemky

2. úspěšné splnění ústní zkoušky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Sylabus -

V prvním bloku jsou diskutovány principy jaderné energetiky (JE) a z nich plynoucí požadavky na materiály, konkrétně a) materiály primárního okruhu, b) materiály sekundárního okruhu, c) materiály okruhu chlazení kondenzátoru

Druhý blok pokrývá procesy uplatňující se při degradaci vlivem prostředí okruhů JE: a) radiolýzu vody a vliv radiolytických produktů, b)radiační poškození, c)indukovanou aktivitu, e)možnosti potlačování těchto procesů. V této části je věnována také pozornost metodám kontroly stavu materiálů, principům měření a jsou rozebrány měřené vlastnosti, zejména odolnost proti šíření trhlin.

Třetí blok pokrývá důsledky degradačních procesů v primárním, sekundárním a terciálním okruhu a dále ekonomické souvislosti prodlužování životnosti jaderných bloků a potenciální materiálové problémy GEN IV.

Poslední úprava: Sajdl Petr (21.09.2018)
Studijní prerekvizity -

Technická jaderná chemie nebo předměty, které poskytují základní informace o funkci a principech jaderné energetiky

Poslední úprava: Sajdl Petr (21.09.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha