PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Advances in Food Processes - AP321003
Anglický název: Advances in Food Processes
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Hinková Andrea Ing. Ph.D.
Henke Svatopluk Ing. Ph.D.
Záměnnost : P321003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět tvoří základní přípravu potravinářských technologů pro aplikaci inženýrského základu při řízení a kontrole potravinářských a biotechnologických výrob. Navazuje na předcházející obecné předměty chemického inženýrství a fyzikální chemie a rozšiřuje je v oblastech, jež jsou charakteristické pro potravinářské výroby a biotechnologie. Předmět dává podklady nejen pro studium vlastních technologií, ale např. pro balení a skladování potravin a pro studium změn nutričních hodnot během zpracování potravinářských surovin. Zvláštní důraz je kladen na nové a perspektivní procesy a trendy, jež jsou zaváděny do potravinářských technologií.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Řídit a kontrolovat potravinářské procesy z pohledu energetické spotřeby, vlivu na životní prostředí, minimalizace zásahu do suroviny, minimalizace ovlivnění nutriční hodnoty výrobku při zpracování.

Nalézt vhodné řešení pro vyšší zhodnocení surovin, tj výběr separačních a izolačních procesů, pro získání biologicky a nutričně cenných látek ze surovin a meziproduktů potravinářských výrob.

Umět zhodnotit a vybrat vhodný technologický proces či postup pro úpravu nebo získávání látky s požadovanými biologickými účinky, navrhnout a vypočítat vhodné podmínky pro následné skladovací a distribuční procesy.

Základní znalost a přehled moderních a perspektivních procesů v potravinářských a biotechnologických výrobách.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z: P.J. Fellows: Food processing technology, CRC Press, Boca Raton, 2009.����

Z: P. Kadlec, K. Melzoch, M. Voldřich a kol.: Technologie potravin - Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing,

Ostrava, 2012.

D: G. Barbosa-Canovas: Global issues in food science and technology, Elsevier, London, 2009.����

D: A.I. Schaefer: Nanofiltration. Elsevier, Oxford, 2005.����

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2018)
Metody výuky -

Přednášky, semináře, cvičení, výpočetní učebna pro řízení, modelování a simulaci procesů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Sdílení hmoty, extrakce, difúzní pochody, krystalizace, nukleace a srážení, distribuce částic, granulometrická analýza, sdílení tepla, neustálené sdílení tepla, záhřev, chlazení, odpařování, zmrazování, fluidní procesy, termofyzikální vlastnosti potravin a surovin, separace, membránové procesy, elektrodialýza, separace na ionexech a gelech, chromatografická separace, reologie, základní typy reologického chování, ideální reometrie, metody a měření reologických vlastností látky, reologické chování reálných látek, reologie nenewtonských medií, desintegrace pevných hmot, mletí, drcení, sedimentace, disperzní soustavy a odstřeďování, aplikace v potravinářském průmyslu.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2018)
Vstupní požadavky -

v rozsahu magisterského studia oboru Technologie potravin

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Kubová Petra (11.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

účast na přednáškách, seminářích a cvičeních

zvládnutí projektu v oblasti výpočtů a modelování

složení závěrečné zkoušky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha