PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř programu Chemie biomateriálů pro medicínské využití - B106009
Anglický název: Laboratory of Chemistry of Biomaterials for Medical Utilization
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N106034
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu, charakterizaci a testování důležitých vlastností biomateriálů.
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat a optimalizovat využití biomateriálů v technické praxi.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Literatura -

Z:Koutský J.: Biomateriály, ZČU Plzeň, 1997, 8070823704

Z:Filip P.: Progresivní typy biomateriálů, VŠB-TU Ostrava, 1995, 8070782730

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní opory -

http://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Sylabus -

1.Metalografie

2.Mechanické zkoušení kovů

3.Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou

4.Potenciodynamické křivky

5.Korozní jevy

6.Příprava bioaktivní vrstvy metodou sol-gel a testování vybraných vlastností

7.Prekalcifikace substrátu srážením fosforečnanů vápenatých z přesyceného roztoku SCS

8.Příprava silikonového kaučuku

9.Příprava měkkých kontaktních čoček

10.Studium biomateriálů laserovou rastrovací mikroskopií

11.Goniometrické stanovení kontaktních úhlů a povrchové energie biomateriálů

12.Studium kovových vrstev deponovaných na polymerní substráty za pokojové a zvýšené teploty

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzika I

Biomateriály

Koroze biomateriálů

Poslední úprava: Stoulil Jan (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student je povinnen úspěšně absovlovat všechny práce laboratorních cvičení. V žádné práci nesmí být v ani jedné části (vstupní ústní zkoušení, práce v laboratoři, protokol) hodnocen stupněm F.

Poslední úprava: Stoulil Jan (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha