PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř oboru Biomateriály pro medicínské využití - N106034
Anglický název: Laboratory work
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B106009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)
Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu, charakterizaci a testování důležitých vlastností biomateriálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Studenti budou umět:

Analyzovat a optimalizovat využití biomateriálů v technické praxi.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Z:Koutský J.: Biomateriály, ZČU Plzeň, 1997, 8070823704

Z:Filip P.: Progresivní typy biomateriálů, VŠB-TU Ostrava, 1995, 8070782730

Studijní opory -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

http://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Sylabus -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

1.Metalografie

2.Mechanické zkoušení kovů

3.Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou

4.Potenciodynamické křivky

5.Korozní jevy

6.Příprava bioaktivní vrstvy metodou sol-gel a testování vybraných vlastností

7.Prekalcifikace substrátu srážením fosforečnanů vápenatých z přesyceného roztoku SCS

8.Příprava silikonového kaučuku

9.Příprava měkkých kontaktních čoček

10.Studium biomateriálů laserovou rastrovací mikroskopií

11.Goniometrické stanovení kontaktních úhlů a povrchové energie biomateriálů

12.Studium kovových vrstev deponovaných na polymerní substráty za pokojové a zvýšené teploty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Fyzika I

Biomateriály

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha