PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky - B107009
Anglický název: Historical Methods of Glass and Ceramic Manufacturing and Processing
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N107022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení souvislostí a získání znalostí o historickém vývoji výroby a zpracování skla a keramiky. V první části podává přehled o historických surovinách a technologiích, následně je probrán historický vývoji dekoračních technik a designu, jež jsou typické pro jednotlivá historická období. V předmětu jsou kombinovány poznatky z historických zdrojů se současnými poznatky o fyzikálně-chemických dějích při výrobě skla a keramiky včetně informací získaných chemickou analýzou historického skla a keramiky. Tímto přístupem je zajištěno získání reálných a ucelených znalostí.
Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat historické suroviny používané pro výrobu skla a keramiky.

Popsat vývoj historických technologií výroby skla a keramiky včetně souvisejících fyzikálních a chemických procesů.

Interpretovat historické souvislosti ve vývoji designu a dekoračních technik skla a keramiky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Z:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988, ISBN: 0482681

Z:Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích I.díl, Academia, 2005, 8020012877

Z:Kirsch R. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/1, Academia, 2003, 2005, 802001069

Z:Kirsch R. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/2, Academia, 2003, 2005, 802001104

Z:Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2000.

Z:Gustav Weiss: Keramika umění z hlíny, kulturní dějiny a keramické techniky, Grada, Praha (2007), ISBN 978-80-247-1954-2

D: Mergl J. a kol.: Z Nového Světa do celého světa 300 let harrachovského skla, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2012, 9788071011125

D:J.Lněničková: Sklo v Praze, ARISTA Muzeum hlavního města Prahy, 2002, 8086410277

D:A.Dorigato: The Glass Museum, Murano Venice, 2006, 883179098

D:A.Langhamer: The Legend of Bohemian Glass,TIGRIS, 2003, 8086062112

D:Braunová A.: Kouzlo keramiky a porcelánu, Práce, Praha 1985.

D:Reedy Ch.: Thin-section petrography of Stone and Ceramic Cultural materials. Archetype Publications Ltd. (2008), ISBN 978-1-904982-33-3,

D:Lutovský M., Smejtek L. a kol.: Pravěká Praha, Nakladatelství Libri, Praha (2005) ISBN 80-7277-236-8

D:Pearsall R.: A connoisseur´s guide to antice Pottery and porcelán, Smithmark publishing (1997) ISBN 0-7651-9235-7

D:Kloužková, A.; Kohoutková, M.; Blažková, G.; Zemenová, P.; Kavanová, M. Charakterizace složení střepových hmot a glazur vybraných nádob renesanční keramiky. In: Blažková G. A kol. Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Castrum Pragense 13. 1. vydání, Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2016, s. 205-238. ISBN 978-80-87365-94-6,

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujících

Virtuální sklářská akademie, VGA, Modelová laboratoř Ústavu skla a keramiky VŠCHT v Praze

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (22.02.2018)
Metody výuky -

Přednášky s bohatou obrazovou dokumentací ze sbírek světových muzeí a z literárních pramenů, doplněné o zpracovávaný materiál na ÚSK.

Praktická tavba a tvarování replik historického skla v laboratoři.

Simulace tvarování skla v počítačovém výukovém programu Virtuální sklářská akademie

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Sylabus -

1.Základy tavení, tvarování a zušlechťování skla. Sklářské suroviny používané v

minulosti.

2.Počátky výroby a zušlechťování skla. Historický přehled významných sklářských oblastí.

3.Historické tavicí pece a sklářské dílny. Vývoj ruční a strojní výroby skla, historický vývoj sklářského designu.

4.Výroba čirého a barevného skla, vitráží a mosaik včetně základního zdobení skla.

5.Základy výroby historického hutního, opálového a přejímaného skla.

6.Výroba zrcadel a výroba křišťálových skel.

7. Stručné základy o historickém zušlechťování skla broušením, leštěním, rytím, pískováním, leptáním a matováním.

8.Základy výroby keramiky, keramické suroviny používané v minulosti.

9.Vývoj ruční výroby a dekorací keramiky, příprava surovin, způsoby vytváření, sušení a výpal,významné keramické oblasti.

10.Vývoj glazované pórovité keramiky (hrnčiny, majoliky, měkké kameniny atd.), změny v technologii zavedením strojní výroby.

11.Výroba slinuté keramiky (kameniny), významné keramické oblasti.

12.Vývoj výroby a dekorace porcelánu, historický přehled významných porcelánek.

13.Technologie výroby a dekorace historické stavební a technické keramiky- kachle, dlaždice, obkladačky, krytina atd.

14. Historické pece, podmínky výpalu.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (22.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aby student mohl absolvovat klasifikaci, musí absolvovat písemnou kvalifikační zkoušku. Závěrečná zkouška je ústní a týká se obsahu celého kurzu přednášek.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.6 44
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha