PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky - N107022
Anglický název: Historical Methods of Glass and Ceramic Manufacturing and Processing
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: B107009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (10.06.2013)
Předmět je zaměřen na pochopení souvislostí a získání znalostí o historickém vývoji výroby a zpracování skla a keramiky. V první části podává přehled o historických surovinách a technologiích, následně je probrán historický vývoj designu a dekoračních technik, jež jsou typické pro jednotlivá historická období. V předmětu jsou kombinovány poznatky z historických zdrojů se současnými poznatky o fyzikálně-chemických dějích při výrobě skla a keramiky včetně informací získaných chemickou analýzou historického skla a keramiky. Tímto přístupem je zajištěno získání reálných a ucelených znalostí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (10.06.2013)

Studenti budou umět:

Charakterizovat historické suroviny používané pro výrobu skla a keramiky.

Popsat vývoj historických technologií výroby skla a keramiky včetně souvisejících fyzikálních a chemických procesů.

Interpretovat historické souvislosti ve vývoji designu a dekoračních technik skla a keramiky.

Literatura -
Poslední úprava: Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing. (27.08.2013)

Z:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988, ISBN: 0482681

Z:Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích I.díl, Academia, 2005, 8020012877

Z:Kirsch R. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/1, Academia, 2003, 2005, 802001069

Z:Kirsch R. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/2, Academia, 2003, 2005, 802001104

Z:Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2000.

Z:Hanykýř V. a kol.: Keramika, Plzeňský kraj, Střední škola Horní Bříza, Silikátový svaz (2011)

Z:Gustav Weiss: Keramika umění z hlíny, kulturní dějiny a keramické techniky, Grada, Praha (2007), ISBN 978-80-247-1954-2

D: Mergl J. a kol.: Z Nového Světa do celého světa 300 let harrachovského skla, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2012, 9788071011125

D:J.Lněničková: Sklo v Praze, ARISTA Muzeum hlavního města Prahy, 2002, 8086410277

D:A.Dorigato: The Glass Museum, Murano Venice, 2006, 883179098

D:A.Langhamer: The Legend of Bohemian Glass,TIGRIS, 2003, 8086062112

D:Braunová A.: Kouzlo keramiky a porcelánu, Práce, Praha 1985.

D:Reedy Ch.: Thin-section petrography of Stone and Ceramic Cultural materials. Archetype Publications Ltd. (2008), ISBN 978-1-904982-33-3,

D:Lutovský M., Smejtek L. a kol.: Pravěká Praha, Nakladatelství Libri, Praha (2005) ISBN 80-7277-236-8

D:Pearsall R.: A connoisseur´s guide to antice Pottery and porcelán, Smithmark publishing (1997) ISBN 0-7651-9235-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing. (19.11.2012)

Virtuální sklářská akademie, VGA, Modelová laboratoř Ústavu skla a keramiky VŠCHT v Praze

Metody výuky -
Poslední úprava: Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing. (19.11.2012)

Přednášky s bohatou obrazovou dokumentací ze sbírek světových muzeí a z literárních pramenů.

Praktická tavba a tvarování replik historického skla v laboratoři

Simulace tvarování skla v počítačovém výukovém programu Virtuální sklářská akademie

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (10.06.2013)

1.Základy tavení, tvarování a zušlechťování skla. Sklářské suroviny používané v

minulosti.

2.Počátky výroby a zušlechťování skla. Historický přehled významných sklářských oblastí.

3.Historické tavicí pece a sklářské dílny. Vývoj ruční a strojní výroby skla.

4.Historický vývoj sklářského designu.

5.Výroba čirého a barevného skla, vitráží a mosaik.

6.Zdobení skla malováním, zlacením a lazurováním. Dekorace skla smalty.

7.Výroba hutního, opálového a přejímaného skla.

8.Výroba křišťálových skel. Zušlechťování skla broušením, leštěním, rytím, pískováním,

leptáním a matováním.

9.Výroba zrcadel, obalového, plochého, optického a dalšího technického skla.

10.Základy výroby a dekorace keramiky. Počátky zhotovování a zdobení keramických předmětů v období př.n.l., keramické suroviny používané v minulosti.

11.Vývoj ruční výroby a dekorace keramiky, příprava surovin, způsoby vytváření,

historické pece, významné keramické oblasti.

12.Výroba kameniny, změny v technologii zavedením strojní výroby keramiky, vývoj

povrchových úprav keramiky- glazury, engoby.

13.Technologie výroby historické stavební keramiky - kachle, dlaždice,

obkladačky,krytina atd..

14.Vývoj výroby a dekorace porcelánu, historický přehled významných porcelánek.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (14.09.2017)

Obecná a anorganická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha