PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Účetnictví, daně, právo - B148029
Anglický název: Accounting, Tax, Law
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru
Garant: Strnad Tomáš Ing. MBA
Záměnnost : N148037
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (19.09.2022)
Předmět seznamuje studenty se základními principy a pravidly živnostenského podnikání, obchodního práva, účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a financí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (19.09.2022)

Studenti budou umět základní principy a pravidla živnostenského podnikání, obchodního práva, účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a financí.

Literatura -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (19.09.2022)

Základní:

• Kislingerová, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

• Müllerová, L., Šindelář, M. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5806-0.

• Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada, 2017. ISBN: 978-80-271- 0413-0.

• Šteker, K., Otrusinová, M. Jak číst účetní výkazy. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3184-6.

• Zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů v aktuálním znění.

Doplňující:

• Brealey, R., Myers, S., Allen, F., Edmans, A. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2022. ISBN: 978-1265074159.

• Garrison, R., Noreen, E., Brewer, P. Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill, 2020. ISBN 978- 1260575682.

• Kantnerová, L. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C.H.Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-595-4.

• Scholleová, H. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů a případových studií. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-275-5.

• Scholleová, H., Štamfestová, P. Finance podniku. Sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1.

• Skálová, J., Suková, A. Podvojné účetnictví 2022. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3595-0.

• Synek, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

• Vančurová, A. Zdanění osobních příjmů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-926-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (19.09.2022)

e-learning

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (19.09.2022)

• Studenti píší dva průběžné testy, a to v polovině a na konci semestru. Cílem testů je ověřit průběžnou znalost a pochopení probírané látky. Minimální počet bodů z každého testu není stanoven, maximálně lze získat 25 bodů. Student musí získat minimálně 50 % z celkového počtu bodů, tj. 25 bodů.

• Celkový výsledek klasifikovaného zápočtu je vyhodnocen jako součet bodů prvního a druhého průběžného testu. Celkový výsledek je možné jednou opakovat během zkouškového období, a to souhrnným testem složeným z obsahu učiva obou testů, tj. maximálně 50 bodů, minimální požadavek opět 25 bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (19.09.2022)

1. Podnik (definice, pojetí, právní úprava), podnikové činnosti, typologie podniků.

2. Hodnotové veličiny sledované podnikovým výkaznictvím (výnosy, náklady, příjmy, výdaje, majetek, kapitál, zisk, cash flow).

3. Fáze životního cyklu podniku, zakladatelský rozpočet.

4. Bod zvratu, cenotvorba a kalkulace.

5. Živnostenské právo (druhy živností, předpoklady, překážky), pracovní právo (vznik a ukončení pracovněprávního vztahu, práce konané mimo pracovní poměr, pracovní podmínky, odměňování).

6. Účetnictví (význam, uživatelé, právní úprava), účetní výkazy a vztahy mezi nimi (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích).

7. Účetní principy a zásady (podvojnost, souvztažnost, opatrnost, akruální princip), změny rozvahových a výsledkových položek, oceňování v účetnictví.

8. Účetní zobrazení stálých a oběžných aktiv.

9. Účetní zobrazení vlastního a cizího kapitálu.

10. Princip daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob.

11. Daně u fyzické osoby (daňová evidence, paušální daň, procento z příjmů).

12. Cíle finančního řízení podniku, zdroje podnikového financování (dostupnost, rozsah a cena zdrojů v závislosti na životním cyklu, bankovní úvěry, leasing, faktoring), náklady kapitálu.

13. Volba kapitálové struktury podniku, řízení pracovního kapitálu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (19.09.2022)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (19.09.2022)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikovaný zápočet v sobě zahrnuje výsledky dvou průběžných testů. Student musí získat minimálně 50 % z celkového počtu bodů, tj. 25 bodů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha