PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř technologie konzervování-restaurování III - B148041
Anglický název: Restoration Technology: Laboratory III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N150005
Anotace -
Předmět slouží k prohlubování přírodovědných a materiálových znalostí a laboratorních dovedností a schopnosti propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Podle předložených zadání prací student samostatně provede laboratorní práci a vypracuje protokol o provedené laboratorní práci.
Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • provést zadané experimentální práce
  • vyhodnotit získaná data
  • sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol
  • základní laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Literatura -

Z: Viz. jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Studijní opory -

materiály u vyučujícího dané práce

e-learning

Poslední úprava: Novák Michal (22.02.2018)
Sylabus -

Laboratoř technologie konzervování-restaurování III zahrnuje tyto práce:

Galvanické povlaky

Barvení a patinování kovů

Pájení

Cínování

Stanovení SiO2 spektrofotometricky

Příprava vrstev metodou sol-gel

Měření velikosti částic

Anorganická pojiva - cement

Fixace vodorozpustných barviv

Identifikace přírodních pojiv

Poškození textilií

Umělý kámen

Poslední úprava: Novák Michal (22.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř technologie konzervování-restaurování II

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.7 75
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 9
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha