PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř oboru technologie restaurování III - N150005
Anglický název: Restoration Technology: Laboratory III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B148041
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratoř oboru technologie restaurování III slouží k prohloubení přírodovědných a materiálových znalostí. Podle předložených zadání prací student samostatně provede laboratorní práci a vypracuje protokol o provedené laboratorní práci.
Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

provést zadané experimentální práce

vyhodnotit získaná data

sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol

základní laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z: Viz. jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Studijní opory -

Studijní materiály k laboratorním cvičením u jednotlivých vyučujících.

Poslední úprava: Novák Michal (15.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Laboratoře jsou povinné (Výnos č 30.09/15), absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce jsou k dispozici na webu. Informaci o jejich umístění studenti dostanou současně s rozpisem prací. Student musí být s prováděnou prací předem seznámen, jeho znalosti a příprava na laboratorní práci (znalost návodu) bude ověřena ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce. Pokud student při ověření znalostí neuspěje, nebude moci konkrétní laboratorní práci absolvovat (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

8. Každý student vypracovává protokol z laboratorní práce samostatně. Detaily týkající se přesného vypracování protokolů sdělí vyučující dané práce. Protokol je nutné odevzdat nejpozději do týdne po absolvování dané práce, jinak se snižuje jeho hodnocení (za každý další započatý týden o stupeň).

9. Vyučující je povinen nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu studenta informovat o jeho obdržení. Vyučující je povinen seznámit studenta s hodnocením laboratorní práce, případně zodpovědět dotazy týkající hodnocení, nejpozději do týdne od ukončení semestru.

10. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

11. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Poslední úprava: Novák Michal (11.02.2016)
Sylabus -

Laboratoř oboru technologie restaurování III zahrnuje následující práce:

 • Tepelné zpracování oceli
 • Cínování
 • Korozní jevy
 • Korozní praskání
 • Chemická odolnost skla
 • Příprava vrstev metodou sol-gel
 • Charakterizace částic a mikrostruktur obrazovou analýzou
 • Anorganická pojiva
 • Jodometrická titrace
 • Viskozita roztoků
 • Světelná mikroskopie - úvod
 • Vlastnosti papíru

Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Studijní prerekvizity -

N150010 Laboratoř oboru technologie restaurování II

Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha