PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Environmentální legislativa - B216005
Anglický název: Environmetal Legislation
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N216028
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)
Legislativa upravující těžbu a energetické využití paliv, zahrnující všechny fáze procesu realizace dané technologie. Přehled legislativních předpisů v oblasti územního plánování, stavební realizace, volby technologie a environmentální kontroly její realizace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

Studenti budou umět:

orientovat se v problematice legislativy ochrany prostředí

navrhovat postup realizace záměrů z hlediska legislativních požadavků na ochranu prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

Z: Sbírka zákonů Česká republika ISSN 1211-1244

Z: Nejlepší dostupné techniky BREF: http://www.ippc.cz/obsah/CF0135

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

http://www.ippc.cz/obsah/CF0135

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

1. Legislativní podmínky upravující těžbu hnědého uhlí

2. Legislativní předpisy pro hospodaření energií

3. Právní předpisy upravující územní plánování

4. Právní předpisy upravující projektování uvedených technologií

5. Právní předpisy upravující výstavbu uvedených technologií

6. Právní předpisy upravující volbu technologie podle BAT

7. Právní předpisy pro posouzení vlivu technologie na životní prostředí

8. Právní předpisy pro zajištění integrované prevence znečištění životního prostředí

9. Právní předpisy pro zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí - ovzduší

10. Právní předpisy pro zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí - vodní prostředí

11. Právní předpisy pro zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí - odpady

12. Právní předpisy hodnocení rizika ekologické újmy

13. Diskuse nad návrhy záměrů

14. Diskuse záměrů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

vypracování a obhájení projektu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 41
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha