PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy environmentální legislativy - N216028
Anglický název: Basic environmetal legislation
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B216005
Pro druh:  
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB216005, B216005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (19.04.2012)
Legislativa upravující těžbu a energetické využití paliv, zahrnující všechny fáze procesu realizace dané technologie. Přehled legislativních předpisů v oblasti územního plánování, stavební realizace, volby technologie a environmentální kontroly její realizace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.07.2013)

Studenti budou umět:

orientovat se v problematice legislativy ochrany prostředí

navrhovat postup realizace záměrů z hlediska legislativních požadavků na ochranu prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.07.2013)

Z: Sbírka zákonů Česká republika ISSN 1211-1244

Z: Nejlepší dostupné techniky BREF: http://www.ippc.cz/obsah/CF0135

Studijní opory -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

http://www.ippc.cz/obsah/CF0135

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Sylabus -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

1. Legislativní podmínky upravující těžbu hnědého uhlí

2. Legislativní předpisy pro hospodaření energií

3. Právní předpisy upravující územní plánování

4. Právní předpisy upravující projektování uvedených technologií

5. Právní předpisy upravující výstavbu uvedených technologií

6. Právní předpisy upravující volbu technologie podle BAT

7. Právní předpisy pro posouzení vlivu technologie na životní prostředí

8. Právní předpisy pro zajištění integrované prevence znečištění životního prostředí

9. Právní předpisy pro zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí - ovzduší

10. Právní předpisy pro zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí - vodní prostředí

11. Právní předpisy pro zajištění ochrany jednotlivých složek životního prostředí - odpady

12. Právní předpisy hodnocení rizika ekologické újmy

13. Diskuse nad návrhy záměrů

14. Diskuse záměrů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Toxikologie a ekotoxikologie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

vypracování a obhajoba samostatného projektu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 41
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha