Environmentální chemie - B217015
Anglický název: Environmental Chemistry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: EKO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Šír Marek Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB240004, B240004, N240010
Je záměnnost pro: B240004
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnutí informací o vzniku, pohybu a přeměnách různých chemických látek v jednotlivých složkách životního prostředí - v atmosféře, hydrosféře a geosféře. Pozornost je zaměřena na studium chemických a biochemických procesů v životním prostředí, vliv znečišťujících látek na přírodní procesy. Studenti jsou seznámeni s hlavními environmentálními polutanty, aktuálními událostmi a trendy v ochraně životního prostředí. Předmět je rovněž orientován na otázky klimatických změn a jejich důsledků pro životní prostředí.
Poslední úprava: Kujalová Hana (13.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat jednotlivé složky životního prostředí z hlediska výskytu chemických látek, jejich přeměn a transportu;

interpretovat osud chemických látek v životním prostředí;

popsat a vysvětlit problémy spojené se znečišťováním jednotlivých složek životního prostředí, diskutovat možnosti nápravných opatření.

Poslední úprava: Kujalová Hana (13.09.2023)
Literatura -

Manahan S.E.: Environmental Chemistry, Eleventh Edition, CRC Press, 2022, ISBN 9780367558871

Manahan S.E.: Environmental Science and Technology: A Sustainable Approach to Green Science and Technology, Second Edition, CRC Press, 2006, ISBN 978-0849395123

Ibanez J.G.: Environmental chemistry: fundamentals, Springer, 2007, ISBN 978-0387260617

Beard J.M.: Environmental chemistry in society, 2nd edition, Taylor & Francis, 2013, ISBN 978-1439892671

vanLoon G.W., Duffy S.J.: Environmental Chemistry: A global perspective, 3rd Edition, Oxford University Press, 2011, ISBN: 978-0199228867

Skácel F., Tekáč V.: Analýza ovzduší. 1.st ed. VŠCHT Praha, 2019, ISBN 978-80-7592-038-6.

Poslední úprava: Kujalová Hana (13.09.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Kujalová Hana (13.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat minimálně 51 bod ze 100 možných v písemném testu, který bude možno absolvovat ve vypsaných termínech v průběhu zkouškového období. K dispozici jsou kromě jednoho řádného termínu ještě dva termíny opravné, které lze využít rovněž pro vylepšení známky (o takovém úmyslu je nutné informovat vyučující). Hodnocení testu odpovídá obvyklé stupnici: 91 - 100 b A, 81 - 90 b B, 71 - 80 b C, 61 - 70 b D, 51 - 50 b E, < 50 b F. Při psaní testu není dovoleno používat žádnou literaturu ani vlastní poznámky, a to v jakékoliv formě.

Poslední úprava: Kujalová Hana (13.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod do environmentální chemie; náplň a význam předmětu

2. Znečišťující látky v hydrosféře a jejich transport v koloběhu vody; Toxické kovy ve vodách

3. Acidifikace povrchových vod; Nutrienty a důsledky jejich zvýšené koncentrace ve vodách

4. Radioaktivní kontaminace vod; Kyslíkový režim a samočištění povrchových vod

5. Organické znečištění vod, mikropolutanty, plasty a mikroplasty; Mikrobiální kontaminace vod

6. Struktura atmosféry a faktory ovlivňující kvalitu ovzduší

7. Voda v atmosféře, tvorba oblačnosti a mechanismus vzniku srážek

8. Plynné majoritní složkya znečišťující látky v ovzduší

9. Chemie ozonu a mechanismus skleníkového efektu

10.Charakteristika horninového prostředí, půdotvorné procesy, složení a vlastnosti půd

11.Fyzikálně–chemické procesy v půdě, základy hydrogeologie, návaznost na biologické procesy

12.Vznik, charakteristika a distribuce vybraných typů kontaminantů v geosféře

13.Biotransformace chemických látek, typy biodegradačních reakcí, biotické environmentální rovnováhy

14.Důsledky klimatických změn v životním prostředí

Poslední úprava: Kujalová Hana (13.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Cibulková Jana (16.03.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen písemnou zkouškou - testem, který je tvořen otázkami otevřenými, a to ze všech probíraných témat dle sylabu předmětu.

Poslední úprava: Kujalová Hana (14.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.9 26
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100