PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Ekologie - N240010
Anglický název: Ecology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: EKO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kochánková Lucie Ing. Ph.D.
Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Punčochářová Jana RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: B217015, AB240004, B240004, AB217015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je získání základních znalostí o životním prostředí a zákonitostech v něm. Předmět charakterizuje abiotické i biotické složky a vztahy mezi nimi. Významná část přednášek se věnuje postavení člověka a jeho roli v globálním ekosystému. Antropogenní vlivy jsou popsány především prostřednictvím globálních problémů současnosti včetně způsobů jejich řešení na lokální úrovni, ale i pomocí ekologické politiky či přímo spolupráce oborů ekonomie a ekologie.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.04.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní přehled o provázanosti abiotických a biotických složek,

přehled o složitosti ekosystémů a vztazích v nich,

základy pro co nejšetrnější a současně objektivní řešení problémů v ochraně životního prostředí.

Poslední úprava: BEZDEKOE (21.11.2012)
Literatura -

Z: PUNČOCHÁŘOVÁ Jana. Ekologie - http://uchop.vscht.cz/files/uzel/0011054/EKOLOGIE.doc

D: TOWNSEND, C.R., BEGON, M., HARPER, J.L.: Základy ekologie, vydavatelství Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 9788024424781.

D: BEGON, M., HARPER, J.L., TOWNSEND, C.R.: Ekologie: Jedinci, populace a společenstva, Univerzita Palackého v Olomouci, 1997.ISBN 80-7067-695-7.

D: RAJCHARD, Josef, Zuzana BALOUNOVÁ a Dušan VYSLOUŽIL. Ekologie. I., Pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organizmy. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-189-7.

D: RAJCHARD, Josef, Zuzana BALOUNOVÁ, Jan KVĚT, Hana ŠANTRŮČKOVÁ a Dušan VYSLOUŽIL. Ekologie. III., Struktura a funkce ekosystému, biogeochemické cykly, chemické faktory prostředí, základy ekologie půdy, ekologie vodního prostředí, aktuální celosvětové ekologické problémy. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-191-9

D: MOCOVÁ, K.A.: Základy biologie, prezentace k předmětu na stránkách http://old.vscht.cz/uchop/ekotoxikologie/Materiály.html

Poslední úprava: Mocová Klára Anna (05.05.2016)
Studijní opory -

PUNČOCHÁŘOVÁ Jana. Ekologie - http://uchop.vscht.cz/files/uzel/0011054/EKOLOGIE.doc

Poslední úprava: Mocová Klára Anna (22.03.2016)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Požadavky ke zkoušce:

v rozsahu sylabu (dále doporučená literatura) bude posluchač skládat písemnou část a poté bude dotazován ústně.

Poslední úprava: BEZDEKOE (14.11.2012)
Sylabus -

1. Historie a vývoj ekologie, definice, abiotické a biotické složky

2. Energie - zdroj a její tok na Zemi (využití a přeměny)

3. Atmosféra - vznik a vývoj, složení, vlastnosti, procesy v ní; vliv člověka (př. spalování, emise)

4. Hydrosféra - vznik, vlastnosti, bilance, koloběhy vody, život v ní; člověk (př. odpadní vody, přehrady)

5. Pedosféra - vznik, vlastnosti, život v ní; vliv člověka (př. zemědělství, hnojiva, pesticidy)

6. Biogeochemické cykly hlavních biogenních prvků - cykly hmoty; člověk (př. C - spalování, N - hnojení)

7. Biotické složky - látkové složení, vlastnosti; buňka

8. Mikroorganismy - metabolismus, funkce v životním prostředí

9. Organizace biologických systémů - jedinec, populace, společenstvo, vztahy (př. trofické řetězce)

10. Chemická ekologie - komunikace mezi organismy

11. Ekosystémy - definice, základní typy, efektivnost ekosystémů, biomasa

12. Ekologické problémy - akutní havárie a dlouhodobé zátěže, následky

13. Legislativa na ochranu životního prostředí - národní, mezinárodní, organizace, ekologická politika

14. Ekologie a ekonomie

Poslední úprava: BEZDEKOE (09.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Základy biologie

Poslední úprava: BEZDEKOE (21.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha