PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Environmental Chemistry - AB240004
Anglický název: Environmental Chemistry
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Staré označení: EKO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šír Marek Ing. Ph.D.
Záměnnost : B240004, N240010
Je záměnnost pro: AB217015, B217015
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Cílem předmětu je poskytnutí znalostí o pohybu a působení chemických látek v životním prostředí. Předmět tedy poskytuje zejména informace vzniku a osudu chemických látek v atmosféře, hydrosféře a pedosféře. Značná část pozornosti je věnována abiotickým a biotické environmentálním reakcím a rovnováhám. Absolvování předmětu umožní studentům poznat komplexní problematiku působení chemických látek ve všech složkách životního prostředí a poskytne informace o aktuálních trendech v ochraně životního prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou umět:

Charakterizovat jednotlivé složky životního prostředí, popsat a vysvětlit vztahy mezi nimi

Interpretovat osud chemických látek v životním prostředí

Popsat a vysvětlit problémy spojené se znečišťováním všech složek životního prostředí, diskutovat možnosti nápravných opatření

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

vanLoon G.W., Duffy S.J., Environmental Chemistry: A global perspective, 3rd Edition, Oxford University Press, 2011, ISBN: 978-0199228867

Manahan S.E., Environmental Science and Technology: A Sustainable Approach to Green Science and Technology, Second Edition, CRC Press, 2006, ISBN 978-0849395123

Ibanez J.G., Environmental chemistry: fundamentals, Springer, 2007, ISBN 978-0387260617

Beard J.M., Environmental chemistry in society, 2nd edition, Taylor & Francis, 2013, ISBN 978-1439892671

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

https://e-learning.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Písemný test, při dosažení alespoň 50% následuje ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

1. Úvod do environmentální chemie – abiotické a biotické složky životního prostředí a jejich vzájemné vztahy, osud chemických látek v životním prostředí

2. Základní fakta o hydrosféře, koloběh vody na Zemi

3. Znečištění vodních zdrojů: Problematické kontaminanty povrchových a podzemních vod (toxické kovy, perzistentní organické polutanty - rezidua léčiv, endokrinní disruptory, pesticidy, komplexotvorné látky, tenzidy aj.)

4. Znečištění vodních zdrojů: acidifikace vod a její důsledky (remobilizace toxických kovů, vyčerpání tlumivé kapacity), ovlivnění kyslíkového režimu

5. Mechanismy odstraňování znečišťujících látek z vodního prostředí (sorpce, odtěkání, srážení, biodegradace, fotodegradace)

6. Seznámení s geologií a pedodologií, charakteristika horninového prostředí, půdotvorné procesy, složení a vlastnosti půd

7. Fyzikálně – chemické procesy v půdě, základy hydrogeologie, návaznost na biologické procesy

8. Vybrané typy kontaminantů - vznik, charakteristika a distribuce v životním prostředí

9. Biotransformace chemických látek, typy biodegradačních reakcí, biotické environmentální rovnováhy

10. Atmosféra jako dynamický systém: chemické složení, fyzikální parametry a principy proudění vzduchu

11. Voda v atmosféře: tvorba oblačnosti, mechanismus vzniku srážek, reakce v kapalné fázi, reakce v čisté troposféře: hlavní reakční mechanismy, reaktivní částice a příklady nejdůležitějších reakcí

12. Antropogenní emise: přehled polutantů, jejich zdrojů a vlivu na životní prostředí, chemie tvorby smogu

13. Atmosféra jako filtr záření: chemie ozonu ve stratosféře, energetická bilance planety a mechanismus skleníkového efektu

14. Globální problémy spojené se znečišťováním životního prostředí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Písemný test, při dosažení alespoň 50% následuje ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha