PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř mikrobiologie - B320009
Anglický název: Microbiology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 120 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : AB320009, N320013
Je záměnnost pro: AB320009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Laboratorní cvičení z mikrobiologie seznamuje studenty se základními pracovními technikami mikrobiologie. Dále se seznámí s hlavními izolačními technikami mikroogganismů, mikroskopickými barvícími technikami a mikroskopií kvasinek a mikromycet.Naučí se vyhodnocovat fyzikální a chemické vlivy na růst mikroorganismu.
Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: připravit mikroskopický preparát včetně diagnostického barvení, určit na základě morfologie hlavní rody kvasinek a mikromycet. Dále budou umět vyhodnotit Enterotest a na základě svých měření spočítat růstovou rychlost modelového mikrooganismu. Budou ovládat zásady aseptické práce a přípravu základních typů růstových medií.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2017)
Literatura -

Z: Demnerová,K. Laboratorní cvičení z mikrobiologie Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, 2001,8070804157

D: Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms, 16 ed.,Pearson, Prentice Hall 2021 ISBN-13:978-0134261928

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.09.2023)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2017)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava sterilních baněk, zkumavek, pipet a ostatních nástrojů

2. Definovaná a komplexní media. Příprava a sterilizace různých typů kultivačních a diagnostických medií

3. Techniky inokulace vybraných typů bakterií a kvasinek. Světelná mikroskopie nativních a barvených preparátů bakterií a kvasinek. Gramovo barvení vybraných bakteriálních kmenů

4. Izolační techniky mikroorganismů.Čárkovací technika pro izolaci čistých kultur ze směsi dvou druhů bakterií.

5. Mikroskopie kvasinek - typy vegetativního dělení kvasinek. Vitální barvení kvasinek methylenovou modří. Techniky počítání kvasinek v počítací komůrce.

6. Pohlavní rozmnožování kvasinek - stanovení kopulačního typu

7. Faktory ovlivňující bakteriální růst. Experimenty ukazující účinek teploty, organických barviv, UV a antibiotik na růst a dělení mikroorganismů

8. Principy stanovení počtu živých bakterií v různých typech potravin.

9. Úvod k ISO normám. ISO normy pro stanovení mikroorganismů v potravinách

10. Identifikace izolovaných bakteriálních a kvasinkových kmenů. Biochemické testy izolátů.Použití ENTERO-testu k identifikaci izolátů

11. Základy morfologie mikro-mycet (plísně). Použití mikroskopu při klasifikaci jednotlivých rodů běžných plísní. Principy systému a identifikace plísní

12. Růstová křivka mikroorganismů. Výpočet růstové rychlosti z naměřených hodnot - kultivace E. coli v baňce, měření optické density. Stanovení růstové rychlosti, času lag fáze a generační doby.

13. Rychlé metody stanovení mikroorganismů

14. Likvidace žitých kultur a medií a mytí skla. Závěrečný test. Zhodnocení znalostí a výsledků práce. Zápočet.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je ukončen odevzdáním vypracovaných protokolů vybraných úloh a absolvováním průběžných a závěrečného testu min na 50 bodů.

Poslední úprava: Lovecká Petra (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha