PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř mikrobiologie - N320013
Anglický název: Microbiology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320009
Garant: Pazlarová Jarmila doc. RNDr. CSc.
Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: B320009, AB320009
Anotace -
Laboratorní cvičení z mikrobiologie seznamuje studenty se základními pracovními technikami mikrobiologie. Dále se seznámí s hlavními izolačními technikami mikroogganismů, mikroskopickými barvícími technikami a mikroskopií kvasinek a mikromycet.Naučí se vyhodnocovat fyzikální a chemické vlivy na růst mikroorganismu.
Poslední úprava: PAZLAROJ (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: připravit mikroskopický preparát včetně diagnostického barvení, určit na základě morfologie hlavní rody kvasinek a mikromycet. Dále budou umět vyhodnotit Enterotest a na základě svých měření spočítat růstovou rychlost modelového mikrooganismu. Budou ovládat zásady aseptické práce a přípravu základních typů růstových medií.

Poslední úprava: PAZLAROJ (16.11.2012)
Literatura

Z: Demnerová,K. Laboratorní cvičení z mikrobiologie Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, 2001,8070804157

Poslední úprava: PAZLAROJ (16.11.2012)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: TAJ320 (12.09.2013)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava sterilních baněk, zkumavek, pipet a ostatních nástrojů

2. Definovaná a komplexní media. Příprava a sterilizace různých typů kultivačních a diagnostických medií

3. Techniky inokulace vybraných typů bakterií a kvasinek. Světelná mikroskopie nativních a barvených preparátů bakterií a kvasinek. Gramovo barvení vybraných bakteriálních kmenů

4. Izolační techniky mikroorganismů.Čárkovací technika pro izolaci čistých kultur ze směsi dvou druhů bakterií.

5. Mikroskopie kvasinek - typy vegetativního dělení kvasinek. Vitální barvení kvasinek methylenovou modří. Techniky počítání kvasinek v počítací komůrce.

6. Pohlavní rozmnožování kvasinek - stanovení kopulačního typu

7. Faktory ovlivňující bakteriální růst. Experimenty ukazující účinek teploty, organických barviv, UV a antibiotik na růst a dělení mikroorganismů

8. Principy stanovení počtu živých bakterií v různých typech potravin.

9. Úvod k ISO normám. ISO normy pro stanovení mikroorganismů v potravinách

10. Identifikace izolovaných bakteriálních a kvasinkových kmenů. Biochemické testy izolátů.Použití ENTERO-testu k identifikaci izolátů

11. Základy morfologie mikro-mycet (plísně). Použití mikroskopu při klasifikaci jednotlivých rodů běžných plísní. Principy systému a identifikace plísní

12. Růstová křivka mikroorganismů. Výpočet růstové rychlosti z naměřených hodnot - kultivace E. coli v baňce, měření optické density. Stanovení růstové rychlosti, času lag fáze a generační doby.

13. Rychlé metody stanovení mikroorganismů

14. Likvidace žitých kultur a medií a mytí skla. Závěrečný test. Zhodnocení znalostí a výsledků práce. Zápočet.

Poslední úprava: TAJ320 (07.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I

Poslední úprava: PAZLAROJ (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Zkouškový test 20

 
VŠCHT Praha