PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molekulová genetika a analýza DNA - B320015
Anglický název: Molecular genetics and DNA analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AB320015, N320081
Je záměnnost pro: AB320015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti organismů, zejména mechanismy a regulace předávání genetické informace a genové exprese u prokaryotických buněk a eukaryotických organismů. Zvláštní důraz je kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Cílem je také porozumění proměnlivosti genetické informace v důsledku mutací a rekombinací. Předmět poskytuje informace o nejdůležitějších metodách analýzy DNA jako identifikace jedince a sekvenování DNA. Studenti se seznámí se základními principy farmakogenomiky a onkogeneze.
Poslední úprava: Ruml Tomáš (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní pojmy molekulové genetiky, vztah struktury a funkce nukleových kyselin.

Principy regulace předávání genetické informace a její proměnlivosti v důsledku mutací a rekombinací.

Mechanismy pro opravu mutací, kterými organismy disponují.

Základní kontrolní procesy genové exprese od regulace transkripce u prokaryot a eukaryot a posttranskripční modifikace eukaryotické mRNA, až po regulaci stability mRNA a translaci, role malých RNA.

Základní principy analýzy DNA a základní aplikace polymerasové řetězové reakce

Základní principy farmakogenomiky a onkogeneze

Poslední úprava: Ruml Tomáš (26.01.2018)
Literatura -

Z:Michael J Simmons, Peter D. Snustad: Genetika, Nakladatel: Masarykova univerzita Brno 2017 - Z

Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelika Amon and Kelsey C. Martin: Molecular Cell Biology 9th Edition, W. H. Freeman, 2021 - D

Poslední úprava: Ruml Tomáš (15.09.2023)
Studijní opory -

E-learning VŠCHT Praha - presentace

E-learning VŠCHT Praha - přednášky

Poslední úprava: Ruml Tomáš (15.09.2023)
Sylabus -

1. Historický přehled, základní genetické pojmy a zákony.

2. Struktura a funkce nukleových kyselin, organizace genomu.

3. Replikace, DNA polymerasy, replisomový komplex.

4. Mutace a opravné mechanismy.

5. Rekombinace, segregace genů.

6. Transposice, transdukce, regulace kvasinkového kopulačního typu.

7. Regulace prokaryotické transkripce.

8. Eukaryotická transkripce, posttranskripční modifikace RNA.

9. Regulační role RNA.

10. Translace.

11. Porovnání prokaryotické a eukaryotické translace, posttranslační modifikace.

12. DNA analýza pro identifikaci osob.

13. Základy farmakogenomiky.

14. Genetické příčiny rakoviny.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N110004 A N320004

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemného testu a ústní zkoušky

Poslední úprava: Hochel Igor (05.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 15
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
3 / 3 78 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha