PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molekulová genetika a analýza DNA - N320081
Anglický název: Molecular genetics and DNA analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B320015, AB320015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti, zejména mechanismů a regulace přenosu genetické informace a genové exprese v prokaryotických a eukaryotických organismech. Zvláštní důraz bude kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Dalším zaměřením je porozumění variabilitě genetické informace v důsledku mutací a rekombinace. Předmět nabízí informace o nejdůležitějších metodách analýzy DNA jako je identifikace DNA, sekvenování a analýza vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce.
Poslední úprava: Ruml Tomáš (13.09.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní pojmy molekulové genetiky, vztah struktury a funkce nukleových kyselin.

Principy regulace předávání genetické informace a její proměnlivosti v důsledku mutací a rekombinací.

Mechanismy pro opravu mutací, kterými organismy disponují.

Základní kontrolní procesy genové exprese od regulace transkripce u prokaryot a eukaryot a posttranskripční modifikace eukaryotické mRNA, až po regulaci stability mRNA a translaci, role malých RNA.

Základní principy práce s DNA, metody analýzy DNA a základní aplikace polymerasové řetězové reakce

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Literatura -

Michael J Simmons, Peter D. Snustad: Genetika, Nakladatel: Masarykova univerzita Brno 2017

Lodish, H.; et al. Molecular cell biology, 8th ed.;W.H.Freeman & Co Ltd, 2016.

Albrets B; et al. Molecular biology of the cell, 5th ed. Garland Science, 2008.

Clark D.P. Molecular biology, Elsevier Inc., 2005.

Hitler J.M. Forensic DNA Typing, 2nd ed. Elsevier 2005.

Poslední úprava: Ruml Tomáš (13.09.2019)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: TAJ320 (26.09.2013)
Sylabus -

1. Historický přehled, základní genetické pojmy a zákony

2. Struktura a funkce nukleových kyselin, organizace genomu

3. Replikace I, obecné rysy, prokaryota

4. Replikace II, eukaryota, replisomový komplex

5. Rekombinace I, segregace genů při meiose

6. Rekombinace II,transposice

7. Mutace a opravné mechanismy

8. Metody analýzy sekvence DNA, mapování genomu

9. Regulace transkripce

10. Posttranskripční modifikace RNA

11. Translace I, iniciace, elongace a terminace, rozdíly mezi prokaryoty a eukaryoty

12. Translace II, posttranslační modifikace

13. Základní principy farmakogenomiky

14. Základy onkogeneze

Poslední úprava: Ruml Tomáš (13.09.2019)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N110004 A N320004

Poslední úprava: TAJ320 (17.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I

Poslední úprava: TAJ320 (26.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 21
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 31
3 / 3 81 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha