PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř analýzy biologických materiálů - B320019
Anglický název: Laboratory of biological materials analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Jablonská Eva Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N320085
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s molekulárně-biologickými metodami forenzní analýzy nejběžnějších biologických vzorků. Zabývá se izolací nukleových kyselin, evaluací jejího množství a integrity. Klíčovou částí je seznámení s technikami forenzní identifikace osob s přesahem do laboratorní praxe.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti budou umět:

základy práce s DNA a RNA

izolace nukleových kyselin z běžných biologických zdrojů

základy analýzy nukleových kyselin restrikčním štěpením

základy amplifikace pomocí PCR

základy kvantifikace DNA pomocí real-time PCR a digital PCR

základy technik identifikace osob pomocí RFLP, VNTR, STR, SNP

Literatura -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

P: Lipov Jan, Knejzlík Zdeněk, Jablonská Eva: Laboratoř analýzy biologických materiálů, VŠCHT Praha 2017, 978-80-7080-992-1

D: Butler J.M., Fundamentals of Forensic DNA Typing, Elsevier Publishing 2009, 978-0123749994

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

1. Úvod, bezpečnost práce v molekulárně biologické laboratoři

2. Zásady práce s biologickým materiálem, zejména s DNA a RNA

3. Izolace DNA z bukálního stěru

4. Posouzení integrity DNA elektroforetickou separací, spektrofotometrické zhodnocení koncentrace DNA

5. Polymerasová řetězová reakce (PCR)

6. Analýza VNTR, výpočet délky fragmentů a určení počtu repetic

7. Analýza mtDNA – přednosti a omezení

8. RFLP analýza - štěpení DNA restrikčními endonukleasami

9. Elektroforetická separace a analýza restrikčních fragmentů

10. Kvantifikace nukleových kyselin pomocí real-time PCR

11. Zásady optimalizace polymerasových metod a volby primerů. Faktory ovlivňující specifitu a výtěžek

12. Identifikace osob na základě analýzy krátkých tandemových repetic (STR) I – multiplex PCR

13. Identifikace osob na základě analýzy krátkých tandemových repetic (STR) II - fragmentační analýza DNA pomocí kapilární elektroforesy

14. Základy zpracování získaných dat, vyhodnocení znalostí a výsledků práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.12.2017)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Aktivní účast na všech dnech kurzu.

Alespoň 50% bodů ze všech testů (vstupního, průběžných i závěrečného).

Odevzdání samostatně vypracovaného souhrnného protokolu.

Klasifikace protokolu alespoň E.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha