PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř analýzy biologických materiálů - N320085
Anglický název: Laboratory of biological materials analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320019
Pro druh:  
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Jablonská Eva Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: B320019
Anotace -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (08.08.2013)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s molekulárně-biologickými metodami forenzní analýzy nejběžnějších biologických vzorků. Zabývá se izolací nukleových kyselin, evaluací jejího množství a integrity. Klíčovou částí je seznámení s technikami forenzní identifikace osob s přesahem do laboratorní praxe.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jablonská Eva Ing. Ph.D. (06.09.2019)

Studenti budou umět:

základy práce s DNA a RNA

izolace DNA z běžných zdrojů

základy analýzy nukleových kyselin restrikčním štěpením (RFLP)

základy kvantifikace DNA pomocí real-time PCR

základy technik identifikace osob s využitím polymorfismů VNTR a STR

základy sekvenování DNA a fragmentační analýzy

Literatura -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (08.08.2013)

D: Butler J.M., Fundamentals of Forensic DNA Typing, Elsevier Publishing 2009, 978-0123749994

Studijní opory -
Poslední úprava: Jablonská Eva Ing. Ph.D. (06.09.2019)

Lipov Jan, Knejzlík Zdeněk, Jablonská Eva. Laboratoř analýzy biologických materiálů. VŠCHT Praha, 2017.

ISBN 978-80-7080-992-1

https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?isid=978-80-7080-992-1

Sylabus -
Poslední úprava: Jablonská Eva Ing. Ph.D. (06.09.2019)

1. Úvod, bezpečnost práce v molekulárně biologické laboratoři

2. Zásady práce s biologickým materiálem, zejména s DNA

3. Izolace vlastní DNA z bukálního stěru, posouzení kvality a kvantity

4. Polymerasová řetězová reakce (PCR) - amplifikace tandemových repetic (lokus D1S80)

5. Elektroforetická separace amplikonů

6. Určení počtu repetic (lokus D1S80) a pravděpodobnosti náhodné shody (RMP)

7. Amplifikace mitochondriální DNA (mtDNA) pomocí PCR

8. RFLP analýza mtDNA - štěpení DNA restrikčními endonukleasami

9. Elektroforetická separace a analýza restrikčních fragmentů

10. Kvantifikace nukleových kyselin pomocí kvantitativní PCR (qPCR)

11. Multiplexní amplifikace (multiplex PCR) krátkých tandemových repetic (STR)

12. Fragmentační analýza amplikonů pomocí kapilární elektroforesy

13. Vyhodnocení STR profilů, určení RMP, analýza směsných profilů

14. Základy určování paternity na základě STR

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (30.08.2013)

nejsou

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha