PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Manažerská psychologie - B501008
Anglický název: Psychology for Managers
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / 96 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Záměnnost : AB501008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (12.09.2020)

Z: Mikuláštík, Milan: Manažerská psychologie, 3. přepr. vydání. Praha, Grada 2015.

Z: Bedrnová, E.; Nový, I. Jarošová, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Management Press 2012

D: Armstrong, M.; Taylor, S. Řízení lidských zdrojů, 13. vyd. Praha, Grada, 2015

D: Plamínek, J. Konflikty a vyjednávání, Praha, Grada, 2012.

D: Štikar, J.; Rymeš, M.; Riegel, K.; Hoskovec, J. Metody psychologie práce a organizace. Karolinum, Praha, 2000.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (09.09.2021)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta KZ - aktivní účast na cvičeních, docházka na cvičeních 70 procent, závěrečný písemný test

Sylabus
Poslední úprava: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (13.09.2020)

1. Úvod do psychologie, aplikované disciplíny, manažerská psychologie

2. Metody poznávání osobnosti – pozorování, rozhovor, osobnostní a výkonové testy, kreativita, inteligence

3. Osobnost manažera a její diagnostika

4. Sociální skupina a skupinové jevy, pracovní týmy a týmové role

5. Verbální komunikace

6. Neverbální komunikace

7. Klamavá komunikace a její identifikace

8. Konflikty a jejich řešení

9. Vyjednávání - strategie a typy

10. Postoje a jejich ovlivňování

11. Motivace a motivační teorie

12. Detekce firemních podvodů a manažerská psychopatologie (temná triáda)

13. Stres, psychohygiena a pracovní zátěž, copingové strategie

14. Negativní jevy na pracovišti – agrese, mobbing, bossing

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (09.09.2021)

KZ - aktivní účast na cvičeních, docházka na cvičeních 70 procent, závěrečný písemný test

 
VŠCHT Praha