PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výtvarné cvičení I - B700014
Anglický název: Art Practice I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Krajíček Milan MgA.
Friebelová Iveta Mgr. Dis
Jašková Alina ak. Mal.
Záměnnost : N700016, Z700016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studiích objektů a jejich detailů podle své specializace.
Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou ovládat kresebné, plastické studie nebo technické dokumentace dle předlohy včetně detailů pro restaurování uměleckořemeslných děl dle specializace studenta.

Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Literatura -

Technika kresby. Přeložil PAVLÍKOVÁ S. Praha: Knižní klub, 2018. ISBN 978-80-242-6111-9

BARBER B.: Anatomie kreslení, praktický průvodce. Praha: Svojtka & Co., 2012. ISBN 978-80-256-0942-2

PETRÁSKOVÁ J.: Základy realistické kresby, kreslení pravou mozkovou hemisférou. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-8089-4

SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

BALEKA J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

KUBIČKA R., ZELINGER J.: Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

PARRAMÓN J. M.: Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

PETRÁŇ J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

PETRÁŇ J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

LOSOS L.: Techniky malby. Praha, Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-46-8

SLÁNSKÝ B.: Technika malby I. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.

TEISSIG K.: Techniky kresby. Praha, Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2

HANUŠ K.: O barvě. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1969.

Malířské umění od A do Z: dějiny malířského umění od počátků civilizace. Praha: Rebo, 1995. ISBN 80-85815-20-6

PARRAMN J. M.: Teorie barev. 2. vyd. Praha, Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

POKORNÁ M. Kaligrafie: krása písma. Brno, CP Books, 2005. ISBN 80-251-0293-9 2005

RUHRBERG K., a kol.: Umění 20. století. Praha, Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8

TEISSIG K., HRDINA I.: O kresbě: základy kreslířských technik. Praha, Mladá fronta, 1982.

Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle specializace.

Kovy

• Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ornamentiky

• Příprava kresebného a plastického motivu pro galvanoplastiku a reliéfu pro tepání

• Kresebná studie historického předmětu dle reálné předlohy

• Technické kreslení - výkres památky z kovu s předepsanými náležitostmi technického výkresu

Sklo a keramika

• Kresebné osvojování tvaru, plasticity, perspektivy

• Kresebné osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete, přírodnin

• Kresba tužkou, rudkou, uhlem

Textil

• Studijní kresby a stylizace rostlin

• Stylizace rostlin na textiliích

• Stylizace figur

• Studie figurální stylizace na historických textiliích

• Studie textilních přízí

• Studie textilních technik

Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a odevzdané úkoly dle zadání.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 70

 
VŠCHT Praha