PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemická metalurgie - M106005
Anglický název: Chemical Metallurgy
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 50 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://Předmět navazuje na přednášky z Fyzikální chemie, Chemického inženýrství a Základů metalurgických a korozních procesů.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106010
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Náplní předmětu je přehled a fyzikálně-chemický rozbor základních úpravnických, pyrometalurgických a hydrometalurgických pochodů pro výrobu kovů z rudných nebo odpadních surovin. Využití jednotlivých postupů je demomstrováno na výrobních schematech nejdůležitějších neželezných a ušlechtilých kovů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Využít získané znalosti pro aplikaci úpravnických, pyrometalurgických nebo hydrometalurgických postupů na zpracování rudných nebo odpadních surovin.

Literatura -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (15.01.2018)

Z: Beránek M., Šebková J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, SNTL Praha 1984

Z: Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, 2000 Košice, Slovensko,8070995270

Z: Gupta Ch.K.: Chemical Metalurgy: Principles and Practis, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Wienheim, 3527303766

D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworth Heinemhann, 1990, Hartnolls Ltd., Bodmin, Cornwall, England,0750616466

D: Havlik T.: Hydrometallurgy: Principles and applications, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England,9781845694

D: Rosenqvist T.: Extractive Metallurgy, Tapir Academic Press, Trondheim, 2004, ISBN 82-519-1922-3

D: Michael L.F.: Hydrometallurgy: Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2013, ISBN 978-1-118-23077-0

D: Hayes P.: Process Principles in Minerals & Materials Production, 3rd edition, Hayes Publishing Co., Brisbane, 2003, ISBN 0-9589197-3-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (15.01.2018)

Ng. Hong Vu.: Podklady pro studium Chemické metalurgie, presentace vyučujícího, 2017

Sylabus -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (15.01.2018)

1. Úprava a koncentrace primárních surovin.

2. Aglomerace, peletizace a briketování.

3. Pražení (sulfatační, oxidační, chloridové), termické rozklady.

4. Redukce oxidů a halogenidů.

5. Redukční a koncentrační pražení.

6. Funkce, složení a struktura kovohutnických strusek, tavná elektrolýza.

7. Pyrometalurgické rafinační pochody.

8. Principy hydrometalurgické výroby kovů, loužící činidla, E-pH diagramy.

9. Kinetika loužení, elektrochemické reakce při loužení, bakteriální loužení.

10. Hydrometalurgické procesy za zvýšených tlaků, metody loužení a zařízení, filtrace.

11. Rafinace výluhů: srážení, sorpční metody, kapalinová extrakce, iontová výměna, cementace.

12. Krystalizace a srážení kovů z roztoků (hydrolytické, iontové a redukční srážení).

13. Elektrolytické postupy získávání kovů, rafinační elektrolýza.

14. Ekonomické a ekologické hodnocení metalurgických procesů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (15.01.2018)

Obecná a anorganická chemie I

Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Absolvování 2 zápočtových testů a ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha