PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemická metalurgie - N106010
Anglický název: Chemical Metallurgy
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět navazuje na přednášky z Fyzikální chemie, Chemického inženýrství a Základů metalurgických a korozních procesů.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jandová Jitka doc. Ing. CSc.
Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM106005, M106005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (13.08.2013)
Náplní předmětu je přehled a fyzikálně-chemický rozbor základních úpravnických, pyrometalurgických a hydrometalurgických pochodů pro výrobu kovů z rudných nebo odpadních surovin. Využití jednotlivých postupů je demomstrováno na výrobních schematech nejdůležitějších neželezných a ušlechtilých kovů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: JANDOVAJ (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Využít získané znalosti pro aplikaci úpravnických, pyrometalurgických nebo hydrometalurgických postupů na zpracování rudných nebo odpadních surovin.

Literatura -
Poslední úprava: JANDOVAJ (19.11.2012)

Z: Beránek M., Šebková J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, SNTL Praha 1984

Z: Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, 2000 Košice, Slovensko,8070995270

Z: Gupta Ch.K.: Chemical Metalurgy: Principles and Practis, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Wienheim, 3527303766

D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworth Heinemhann, 1990, Hartnolls Ltd., Bodmin, Cornwall, England,0750616466

D: Havlik T.: Hydrometallurgy: Principles and applications, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England,9781845694

Studijní opory -
Poslední úprava: JANDOVAJ (19.11.2012)

Jandová J.: Podklady pro studium Chemické metalurgie, presentace vyučujícího, 2012

Sylabus -
Poslední úprava: JANDOVAJ (19.11.2012)

1. Úprava a koncentrace primárních surovin.

2. Aglomerace, peletizace a briketování.

3. Pražení (sulfatační, oxidační, chloridové), termické rozklady.

4. Redukce oxidů a halogenidů.

5. Redukční a koncentrační pražení.

6. Funkce, složení a struktura kovohutnických strusek, tavná elektrolýza.

7. Pyrometalurgické rafinační pochody.

8. Principy hydrometalurgické výroby kovů, loužící činidla, E-pH diagramy.

9. Kinetika loužení, elektrochemické reakce při loužení, bakteriální loužení.

10. Hydrometalurgické procesy za zvýšených tlaků, metody loužení a zařízení, filtrace.

11. Rafinace výluhů: srážení, sorpční metody, kapalinová extrakce, iontová výměna, cementace.

12. Krystalizace a srážení kovů z roztoků (hydrolytické, iontové a redukční srážení).

13. Elektrolytické postupy získávání kovů, rafinační elektrolýza.

14. Ekonomické a ekologické hodnocení metalurgických procesů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (13.08.2013)

Obecná a anorganická chemie I

Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: JANDOVAJ (09.04.2014)

Písemný test a doplňujicí ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha