PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metalurgie železa a neželezných kovů - M106007
Anglický název: Metallurgy of Iron and Non-ferrous Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořák Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
První část předmětu se věnuje základním procesům výroby surového Fe ve vysoké peci, alternativním procesům přímé redukce železných rud a výrobě oceli, včetně zpracování vyrobených hutních polotovarů. Druhá část předmětu je zaměřena na postupy a technologie výrob jak běžných, tak vzácnějších neželezných kovů. Okrajově se dotýká i zpracování některých druhů kovonosných odpadů.
Poslední úprava: Dvořák Petr (26.01.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: Orientovat se v technologiich výroby surového železa a oceli, přímé redukce železa z rud a technologiích výroby a rafinace základních a vybraných dalších neželezných kovů.

Poslední úprava: Dvořák Petr (14.01.2018)
Literatura -

Z: Brož L. a kol.: Hutnictví železa, SNTL/Alfa Praha 1988

Z: Brož L.: Teoretické základy výroby železa, SNTL/Alfa Praha 1972

Z: Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, Košice 2000, ISBN: 8070995270

Z: Gupta Ch.K.: Chemical Metallurgy: Principles and Practise, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Weinheim, ISBN: 3527303766

D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, ISBN: 0408053690

Poslední úprava: Dvořák Petr (26.01.2022)
Studijní opory -

Prezentace vyučujícího.

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: Dvořák Petr (14.01.2018)
Sylabus -

1. Vývoj výroby Fe z rud. Suroviny pro výrobu Fe.

2. Příprava vysokopecní vsázky. Procesy při výrobě surového Fe ve vysoké peci.

3. Provoz vysoké pece. Tavná redukce a přímá výroba Fe z rud.

4. Zkujňovací operace a používaná zařízení.

5. Rafinace oceli.

6. Odlévání oceli, zpracování hutních polotovarů.

7. Výroba litiny a speciálních druhů ocelí.

8. Úvod do výroby neželezných kovů. Výroba Pb.

9. Výroba Zn, Cu.

10. Výroba Ni, Sn.

11. Výroba Al, Mg.

12. Výroba ušlechtilých a stopových kovů.

13. Výroba vysokotavitelných kovů, U, polovodičových prvků.

14. Výroba feroslitin. Kovonosné odpady.

Poslední úprava: Dvořák Petr (26.01.2022)
Studijní prerekvizity -

Kovové materiály

Chemická metalurgie

Poslední úprava: Dvořák Petr (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Složení ústní zkoušky

Poslední úprava: Dvořák Petr (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha